Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kìl̃bas
Straipsnelis:
žr. kilbukas
Šaltinis:
Urbutis 1997a, 5
Antraštė:
kìlbas
Reikšmė:
gružlys
Straipsnelis:
Pasenę lie. žuvies gružlio pavadinimai kìlbas, kilbùkas, kélbas, kelbùkas LKŽ ir Fraenkelio žodyne (236) laikomi skoliniais. Jei kilb(uk)as, kelb(uk)as būtų veldiniai, labai paremtų postuluojamą etimologinį sl. *kъlp- ‘gružlys’ siejimą su (bl.-)sl. *gъlb- (*kъlp- ‘gulbė’. Žuvies pavadinimas turi k-, priešingą gulbio g- (tačiau plg. s.-kr. kȗp ‘gulbė’ : gȗp ‘t. p.’), be to, skirtingas ir šaknies vokalizmas bei priegaidė. Argumentai, kad kìlb-/kélb- nebuvo paskolinti iš lenkų, galėtų būti šaknies akūtas bei šaknies balsių kaita. Vis dėlto teigti, kad skoliniai įgyja tik cirkumfleksą, – tai per daug supaprastinti dalyką, o abliautas gali būti ir antrinis. Taigi paremtinas Fraenkelio tvirtinimas, kad čia skoliniai.
Šaltinis:
Derksen 1999, 72

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas