Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kìnis
Straipsnelis:
pr. E 229 seweynis atitaisomas į *sew-cynis, skaityk /zau-kinis/, plg. lie. kiaũlės kìnis [39]. Struktūros požiūriu dūrinys *sew-cynis stovi vienoje eilėje su prūsų vietovardžiais, kurių antrasis komponentas – kamienas kin-, etimologiškai gretintinas su lie. kinė̃ ar kìnis ‘1. sausa vieta pelkėje’, ‘2. sala ežere ar upėje’. Plg. 1258 Kamp-en+kin ir kt. […] Grafema y E reiškia ir /i:/, ir /i/.
Šaltinis:
Смочиньский 1987 (1989), 40
Antraštė:
kinìs
Straipsnelis:
[Rec.: R. Eckert. Die Nominalstämme auf -i im Baltischen…, 1983]. Labai abejotini (bent kol kas silpnai) argumentuoti bandymai ieškoti atitikmenų kitose ide. kalbose tokiems daiktavardžiams kaip lie. dial. kinìs (p. 45–46).
Šaltinis:
Stundžia, Venckutė 1986, 77
Antraštė:
kìnis
Reikšmė:
purvinas guolis (žvėrių, žmonių)
Straipsnelis:
K. Būga nepateikia jokio etimologinio aiškinimo (plg. Būga RR III 506, 885). Upės Cna pavadinimą jis aiškina remdamasis Sobolevskiu, [130] kurio etimologija ginčytina. – Geriau remtis hidronimine lie. Kinė̃ f. ir la. Cȩna f. Visa vardų grupė leidžia sieti šį pavadinimą su lie. kìnis m. ‘purvinas guolis (žvėrių, žmonių)’, pl. kìnys, -ių m. = liūnas m. [Skardžius 1941, 52]. E. Fraenkelis [LEW 255] lygina lo. caenum n. = plebėj. *cēnum n. < ide. *coinom, qu̯oinom ‘dumblas, purvas’. Plg. ide. qu̯ei- ‘t. p.’, švedų dial. hven- ‘žemutinis, klampus laukas’ ir s. isl. hvein vietovardyje. Pokorny [IEW 628] lygina da. hverne ‘kuokštinė žolė’ /Agrostis/.
Šaltinis:
Schall 1964, 79
Antraštė:
kinìs
Reikšmė:
išknaisiotas kiaulių gardas
Straipsnelis:
žr. kinivarpa
Šaltinis:
Endzelīns DI III (2), 360
Antraštė:
kìnis
Straipsnelis:
žr. šienas
Šaltinis:
Pakerys 2002, 193
Antraštė:
kinìs
Reikšmė:
trockene Stelle in einem Moor
Straipsnelis:
žr. kinė
Šaltinis:
Vaba 1996, 8–9
Antraštė:
kìnis
Reikšmė:
Lager der Tiere, bes. der Schweine, schmutzige Lagerstatt eines Menschen
Straipsnelis:
žr. kinė
Šaltinis:
Vaba 1996, 8–9

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas