Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kìrna
Reikšmė:
Strauchband aus Weide
Straipsnelis:
žr. karna
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 192–193
Antraštė:
kìrna
Reikšmė:
Strauchband aus Weide
Straipsnelis:
Nenusakomąjį, nežymimąjį (unbestimmbaren) veliarinį resp. laringalą turi šie žodžiai [192], kurie gali būti turėję labioveliarinį resp. /h₃/: agnà ‘Energie’ […], *ćálnā ‘šerkšnas’ (lie. šalnà, la. sal̂na […]), *ćarna- ‘nešvarumas’ […], gašnùs ‘hübsch, hitzig’ […], sl. glěnъ ‘gleivės’, gražnà ‘Zierde, Schmuck’, la. kalsns ‘liesas’ […], lie. karnà ‘Bast’ (at-kérti ‘sich absondern, sich loslösen’, plg. -n- nykstamojo balsių kaitos laipsnio šaknyje kìrna ‘Strauchband aus Weide’, pr. kirno ‘Strauch (krūmas)’, la. sa-karnis ‘medžio šaknis’ (ķert ‘laikyti’[…]), la. kar̂ns ‘išalkęs’, s. bažn. sl. krosno ‘voratinklis’ (b. sl. *krat-sna-n- su lie. krė̃sti, krečiù ‘schütteln’ Vaillant IV 584)[…] [193]
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 192–193
Antraštė:
kìrna
Reikšmė:
Strauchband aus Weiden
Straipsnelis:
kirno E 637 ‘krūmas’ : lie. kìrna ir kt. žr. Walde Pokorny I, 411.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 239
Antraštė:
kìrna
Straipsnelis:
žr. keras
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 314
Antraštė:
kìrna
Reikšmė:
kerplėša, vėtralauža, žemas krūmokšnis, nukirsto krūmo keras, krūmais apaugusi šlapia vieta
Straipsnelis:
Pr. kirno ‘krūmas’ tiksliai sutampa su lie. kìrna ‘kerplėša’, ‘vėtralauža’, ‘žemas krūmokšnis’, ‘nukirsto krūmo keras’, ‘krūmais apaugusi šlapia vieta’ ir pan.;taip patkirnė, kìrnos, kìrnas, kirnỹnė, kirnýnas; kirnis ‘liūnas’ [15]. Nulinis šaknies vokalizmas atsispindi kai kuriose kitose kalbose, tik jų reikšmė yra daug mažesnė. Ypač svarbus la. meža kirna (ME II 385), tiksliai atitinkantis lie. medžio kìrna (!); čia ir ķir̂nis (ME. Erg.-hf. 704) ir veiksmažodinės formos la. ķirnît tipo (ME II 385). Neabejotinai su *kirn- siejasi su siejasi su s. i. ut-kirṇa- ‘išdrožinėtas’ ir pan. Nepalyginamai gausesni pavyzdžiai su šaknies balsiu e: lie. kernà ‘nykštukas’, ‘mažas žmogus’ (‘kas kernėja’) (LKŽ V 613), kernìkė, kernùkas (DūnŽ 131), kernẽzas, kernẽžas ir t. t.; kérna ‘keikūnas’, ‘juodintojas, terlius’. Semantinė raida gerai paaiškinama ide. *ker- istorija: kernà ‘kekė’, ‘kuokštelis’, ‘ryšulys’ (plg. kìrna ‘ryšulys rykščių’); kernà ‘miško tankmė’, ‘vieta, kur kad nors auga ypač tankiai’, ‘neaukštas medinis indas, platėjantis į viršų ir skirtas produktams saugoti (pvz., sviestui, grietinei)’ (LKŽ V 613), la. ķẽrne (Ērģemes izl. vārdnīca II 163). Šie žodžiai dar aiškinami kaip skoliniai iš v. v. ž. kerne, žr. Schwers Spr. Unt. 64; LEW 243. Iš slavų faktų, besisiejančių su pr. kirno, nurodoma *černъ- tęsiniai (žr. ЭССЯ 4, 69–70; Słown. prasł. II 156–157). [16] Semantiškai yra artimesni vienašakniai krūmo atžalos, šaknies ir pan. pavadinimai. Plg. lie. kẽras, kẽrė (LKŽ V 600, 601; Šiaur. rytų dūn. 130), kerė́ža, kerẽžis (plg. kerė́ti, kerúoti, kerẽžytis, apie augimą platyn, šakojimąsi), la. cȩrs ‘krūmas’, ‘užaugusi vieta baloje’, ‘atžala’, cȩrȩ̃ns ‘nedidelis krūmas’ (Ērģemes izl. vārdnīca I, 211); r. кóрень, коря́га, кора; s. bažn. sl. къръ (r. корь), le. kierz, krzak ‘krūmas’ ir kt. Kai kurie tyrinėtojai pr. kirno, lie. kìrna sieja su gr. κράνον ar κράνος ‘sedula’, [17] lo. cornus ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 15–17
Antraštė:
kìrna
Reikšmė:
ryšulys rykščių
Straipsnelis:
žr. kirna
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 15–17
Antraštė:
kìrna
Straipsnelis:
Pr. kirno ‘krūmas’, lie. kìrna (ide. *kr̥no- yra vedinys iš lie. kẽras (žem. kẽrė), la. cȩrs ‘krūmas, keras’ [Fraenkel LEW 241] [39]. Balsių kaitos forma *kerno- yra žodžiuose lie. kernẽzas, -nẽžis ‘sužalotas medis’, taip pat kérna perkeltinė reikšmė ‘mažas, kresnas žmogus, neužauga’ [Fraenkel LEW 243]. Taip pat yra balsių kaitos forma *korno- : lie. karnà.
Šaltinis:
Duridanov 1969a, 38–39
Antraštė:
kìrna
Reikšmė:
Strauchband aus Weide
Straipsnelis:
Pr. kirno ‘struch’/‘Strauch’ < *kirnā (Mažiulis 2, 194–195); plg. NL 1326 (forest) Kirno & Kirne, 1419 Kyrnen ir t. t. (Gerullis 1922, 63). Lie. kìrna ‘Strauchband aus Weide’, kirnos ‘morastige, mit Bäumen bewachsene Stelle’, kirnis ‘Stumpf’, plg. Kirnis ‘Name eines Gottes, der in die Kirschbäume pflegt’; la. cornus, gen. -ī, f. ‘Kornelkirschbaum’, cornum n. ‘Kornelkirsche’ (Walde & Hofmann I, 276–277). Gr. κράνος ‘Kornelkirschbaum’, κράνον ‘Kornelkirsche’ < *kr̥n-; galbūt susijęs su lie. kẽras. Žr. kẽras. Pr. kerberʃe ‘wirsenholcz’ ir lie. kìrba ‘Sumpf, Morast’ (Pokorny 1959, 572–573; Fraenkel 1962–65, 256, 241: sl. *kora ‘bark’?).
Šaltinis:
Blažek 2001b 41–42
Antraštė:
kìrna
Reikšmė:
stump
Straipsnelis:
[Aptariami netaisyklingi slavų ir baltų kalbų fonologiniai atitikmenys, rodantys kontaktus su kitomis mažiau ar daugiau artimomis ide. tarmėmis: ide. sonantų vokalizacija su u.] Sl. kŭrŭ ‘root; bush’, bet pr.
Šaltinis:
Andersen 2003, 59–62

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas