Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
klodas
Straipsnelis:
Ir būtent tyrinėdami šitą vėlyvą leksiką, bendrą baltams ir slavams, susiduriame su didžiausiais sunkumais, norėdami atskirti giminiškus žodžius nuo skolinių. Kokiais objektyviais kriterijais remdamiesi, kalbininkai, etimologinių žodynų autoriai tvirtina, kad lietuvių kalbos žodis dėdė giminiškas r., br. дядя, bet lie. lėlė – paskolintas iš br. ляля, arba kad lie. klodas – giminiškas r. кляд, bet žodis sodas – jau skolinys iš slavų sad ir t. t.
Šaltinis:
Laučiūtė 1977, 93
Antraštė:
klõdas
Straipsnelis:
R. кла-д, кла-дь, bulg. кла-да ‘malkų krūva’ artimiausias ir absoliutus atitikmuo – lie. klõ-das ‘sluoksnis’, vedinys iš [121] klóti. Lie. klõ-das kaitaliojasi su klõ-tai ‘grįstai, pastoliai’ (t / d). Seną darybinį modelį atspindi baltų ir slavų duomenys: *klō-ti (veiksm.; lie. kló-ti) – *klō-dos (vardaž.; lie. klõ-das, r. кла-д) → *klō-d-ti > *klōd-ti > *klōs-ti (veiksm.; r. клад-у, клас-ть) → *klōs-tos (vardaž.; lie. klõs-tai ‘grįstai’, klõs-tė) → *klōs-t-īti > *klōst-īti (veiksm.; lie. klóst-yti) [122].
Šaltinis:
Откупщиков 1967a, 121–122
Antraštė:
klõdas
Straipsnelis:
žr. klodas
Šaltinis:
Откупщиков 1967a, 121–122
Antraštė:
klõdas
Straipsnelis:
Visiškas s. r. кладь atitikmuo yra lie. klõdas ‘sluoksnis’, bet lietuvių kalbos žodis, aišku, yra darinys iš ž. klóti ‘стлать, укладывать’ (plg. stõdas ‘стадо’ – iš stóti ‘стать’). […] Apskritai baltų-slavų modelis²⁶ [²⁶Paskutinieji šio modelio pavyzdžiai yra baltoslaviški arealiniu, o ne chronologiniu atžvilgiu] būtų toks: V¹ *klā-(ti) (lie. klóti) → N¹ klā-d-os (lie. klõdas, r. кладъ) → V² *klād-ti (r. класть) → N² *klad-t-os (-dt- > -st-, lie. klõstas ‘циновка, подстилка’) → V³ klāst-īti (lie. klóstyti ‘расстилать’) ir t. t.
Šaltinis:
Откупщиков 1974, 14
Antraštė:
klõdas
Straipsnelis:
žr. sodas
Šaltinis:
Лаучюте 1972, 89

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas