Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
klùpstis
Straipsnelis:
Pr. klupstis ‘kelis’ idealiai tiksliai atitinka lie. klùpstis, trm. klùpstas. Analogiškai ir kiti tos pat šaknies žodžiai: klupstinai̇̃s, klupstõm, klupstomìs, klupstùkas, klū́pščias, -ià, klùpščias, -ià, klū́pščias, -ià, klupsčias, -ià, klupsčiãvimas, klupsčiõm, klupsčiomìs, klūpsčiõm, klūpsčiomìs, klūpsčiõms ir kt. (LKŽ V 509, 522). Jų pagrindu yra sudaryti: klupsčiúoti, klū́psčioti, klupsčióti, klupsčiokúoti, klupščiúoti. Nurodyti lietuviški žodžiai ir kiti *klup- variantai su elementu -s- (plg. klùpsnis, klupsniu VI 181) siejasi su lie. klùpti [84], klupinė́ti, klupiniúoti, klū́pčioti, klū́poti, klūpė́ti, klùptelėti, klùpterėti, klupýti, klupdýti, klùpt! ir pan. Latvių pavyzdžiai yra tolimesni: klupinât, klupinêt, klupeņuot ‘klupti’, ‘pulti’, ‘klysti’ ir pan. (ME II 236; Erg.-Hf. I 623–624). Kitas šaknies atliepimas la. klàupât ME II 216). Slavų kalbose šaknis *klup-turi du svarbius požymius: reikšmę ‘koja’ ir pan. ir šaknies plėstuką -s-, plg. r. trm. клы́па ‘koja’, ‘nevikri koja’, ‘liesa koja’, ‘purvina koja’, bet ir ‘ranka’, br. клыба ‘koja’, r. клы́па́ть ‘eiti šlubčiojant’, ‘eiti labai lėtai’ ir pan. Antrasis esminis požymis (-s-) šalia *klup- / *klub- šaknies būdingas dariniams, kuriuose -ps-, -bs- perteikti supaprastintai: br. клы́хаць, r. trm. клы́хать ‘pagreitintai plakti (apie širdį)’, atrodo, iš *klūpsati. Atrodo, galima kalbėti ir apie slaviškus ide. *kleups-, *kloups- formų tęsinius [85].
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 84–85
Antraštė:
klùpstis
Straipsnelis:
žr. klupti
Šaltinis:
Mottausch 1961, 129, 131, 137
Antraštė:
klùpstis
Reikšmė:
kelis
Straipsnelis:
Vakarų baltų gyventose žemėse yra išlikę nemaža sudūviškos ar prūsiškos kilmės leksikos. Galbūt vakarų baltų veldiniu reikėtų laikyti pietinėse lie. tarmėse paplitusį klùpstis ‘kelis’ (pr. klupstis).
Šaltinis:
Vidugiris 1996, 36
Antraštė:
klùpstis
Reikšmė:
поставить на колени
Straipsnelis:
žr. klupti
Šaltinis:
Лучиц-Федорец 1989, 170

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas