Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
klùpti
Straipsnelis:
žr. klupstis
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 84–85
Antraštė:
klùpti
Straipsnelis:
le. kłus ‘risčia, risnojimas’, kłusować ‘eiti risčia’, kłusownik ‘brakonierius’, tiksliau ‘tas, kuris bėga šen bei ten’, serbų kljȕsati ‘eiti risčia’, slov. kljusáti ‘risnoti’. Šio žodžio nėra rusų kalboje. Aiškinama, kad žodis iš *kloip-s-, *kleup-s- : lie. klaupiúos, klaũptis; klumpù, klùpti, plg. Berneker SEW I, 529 tt. Šiame aiškinime teisinga yra tiktai hipotezė, kad pirminė žodžio reikšmė buvo ‘klupti’. Tai rodo serbų kljȕsavac ‘arklys, kuris dažnai klumpa’. Sl. šaknies *klus- resp. kus kilmė yra ta pati kaip lie. veiksmažodžio klušinė́ti ‘klupti’, vartojamo Daukšos Postilėje: kłuszinêia ir puldinéia ‘potyka się y upada’ 559₄₆, t. y. ‘klumpa ir puola’. Sl. *klus-, *kus- ir lie. kluš- šaknys skiriasi tik vokalizmu: *kleu-k- : *klu-k-.
Šaltinis:
Otrębski 1949, 136
Antraštė:
klùpti
Straipsnelis:
Germ. hlaupan ‘bėgti’ sietinas su lie. klupti (šlubas), la. kluburât, rytų lie. klùpstis, pr. klupstis, lie. klaũptis, lie. klubunduoti. Dvi kamieno kilmės hipotezės: 1. bl. klaup- / -b- kamieno žodžiai kilę iš ide. *kel- / *k̑el-. 2. bl. klaup- / -b- kamieno žodžiai (drauge ir germ. hlaupan) kilę dėl kaitos iš ide. (*ku̯elp(b)- :) ku̯l̥p(b) / klup(b), plg. gr. κάλπη ‘risčia’, pr. po-quelbton ‘klupantis’, [137] n. v. a. holpern, šveic. hülpen ‘šlubuoti’ [131]. *-lu- < *-ul̥- metatezė.
Šaltinis:
Mottausch 1961, 129, 131, 137
Antraštė:
klùpti
Straipsnelis:
Pr. clumpis ‘suolas’, ‘suolelis’, ‘kėdė’ spėjamas ryšys su baltų veiksmažodžiais, reiškiančiais ‘klauptis ant kelių’ ir pan. [80] (žr. Бълг. етим. речн. II 475) ir rekonstruojamais *klup- : *klu-m-p- (praes.) pavidalu. Jų pagrindu eina: lie. klùpti, (klumpù, klupaũ), klū́pčioti, klūpė́ti, klū́poti ir pan., klaũpti; la. klupt ‘klupti’, klupinât, klaupât ir pan. Panašiai ir su vardažodiniais dariniais, pradedant pr. klupstis ‘kelis’, lie. klupùs ‘klupinėjantis’, klūpomìs ‘ant kelių’, klùpiniu, la. klupšis, klupšus, klup(i)ņu(s), klupu, klupurs ir t. t. Atstatoma ide. *kloup-, *klūp-. Čia priklauso ir slavų atitikmenys, apie juos žr. klupstis. Tai, kad pr. clumpis galėjęs reikšti kažką panašaus kaip vok. Kirchenbank ar Betstuhl, suolelį klūpoti cerkvėje, iš dalies patvirtina lie. klauptas ‘suolas’, ‘suolelis’ (bažnyčioje), plg. klaũpti, taip pat klauptà, klauptė [81].
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 80–81
Antraštė:
klùpti
Straipsnelis:
Gr. κάλπη f. ‘risnojimas, risčia’. Techninis terminas arklio bėgimui nusakyti. Galbūt remiasi onomatopėja. Gretinimas su lie. klùpti, germ. go. hlaupan, vok. laufen susiduria su rimtais fonetiniais sunkumais.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 487
Antraštė:
klùpti
Straipsnelis:
klupstis E 140 ‘kelienis’ : lie. klùpti, la. klupt, lie. klaũptis ‘knien’, apie tai Walde Vrgl. Wrtb I 473.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 242
Antraštė:
klùpti
Reikšmė:
споткнуться
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami galimi senieji čekų ir baltų leksiniai ryšiai. Manoma, kad č. klopýtati, klopýtnouti ‘спотыкаться, брести с трудом’, ‘ошибаться’, ‘наталкиваться на препятствия’, klopýtavý ‘шатающийся’, slovk. chlopnut’ ‘споткнуться’ yra giminiški lie. klùpti ‘споткнуться’, klupinė́ti ‘t. p.; запинаться’, klup(d)ýti ‘поставить на колени’, klùpstis ‘t. p.’, klaũpti ‘стоять на коленях’, klū́poti ‘t. p.; хромать’.
Šaltinis:
Лучиц-Федорец 1989, 170

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas