Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krãmas
Straipsnelis:
Sl. *skormъ/a (mak. скрама, bulg. dial. скрàмъ ‘grietinėlė’, bulg. скрàма ‘muilo putos’, скармô ‘mėsos kepsnio syvai’ ir kt.) etimologizavo ne vienas lingvistas (žr. Фасмер ЕСРЯ II, 652–653; Brückner Słownik etymologiczny języka polskiego, 1927, 220; Machek Etymologický slovník jazyka českého, 1968², 293; В. В. Мартынов, Э 1968 (1971), 17), bet patikimų išvadų neprieita [17]. Mums regis, aiškinti sl. *skormъ, remiantis tariamai primine jo reikšme ‘riebalai’ kažin ar teisinga, nes atskirose slavų kalbose *skormъ tokios reikšmės neturi. Be to, svarbu, kad viena iš le. skrom reikšmių yra ‘kiškio taukai’, kurie iš seno vartoti žaizdoms gydyti. Vadinasi, kiškio taukai specialiai buvo atskiriami nuo skerdienos [...18...]. Galime spėti, kad kiškio taukų pavadinimas siejasi su veiksmažodžiu ‘atpjauti, atskirti’. Šią mintį patvirtina s.-kr. скра̏ма, nes jo reikšmes ‘žuvies žvynai, plutelė, šašas, gruodas, svogūno lukštas’ [19] gana sudėtinga išvesti iš pradinės ‘riebalai’. Le. skrom ‘kiškio taukai’, s-kr. скра̏ма reikšmes nesunkiai galima paaiškinti remiantis paplitusiu modeliu: ‘atskirti’ – ‘tai, kas atskirta (oda, kailis, plutelė ir t. t.)’ [...20]. Taigi, pirminė sl. *skormъ/a reikšmė buvusi ‘tai, kas atpjaunama, atskiriama’, ir jis siejasi su kitų ide. kalbų šaknies *(s)ker- ‘pjauti’ lizdo žodžiais, plg. s. i. cárman-, av. čarəman- ‘oda, kailis, pr. kērmens ‘kūnas’, s. v. a. skerm ‘skydas (*iš odos)’, gr. κέρμα ‘nuoraiža’, kimrų krãmas, la. krama ‘šašas’.
Šaltinis:
Петлева 1974 (1976), 16–20
Antraštė:
krãmas
Reikšmė:
šašas, niežai
Straipsnelis:
Šalia lie. krãmas ‘šašas, niežai’, s. isl. skráma ‘žaizda’, r. trm. крома́ ‘reikė, abišalė; pakraštys, briauna’, tik dar su -t-. Dar žr. skriausti
Šaltinis:
Urbutis 1997a, 13
Antraštė:
krãmas
Reikšmė:
голова (змеи и т. п.), устье, впадение, раструб, жерло
Straipsnelis:
žr. krimsti
Šaltinis:
Топоров 1972, 219–220

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas