Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krim̃sti
Straipsnelis:
Semantikos pasikeitimą ‘pjauti’ > ‘kelti rūpestį, jaudintis, nerimauti’ paliudija slov. krẹ̑msati ‘kapoti atšipusiu kirviu’ ir kr’msati ‘gailėtis, liūdėti’ (Фасмер ЭСРЯ, III 650; Pokorny IEW, 930; [...]), lie. krim̃sti, kremtù ‘graužti, kąsti, kankinti, įgristi’ < ide. *(s)krem- < *(s)ker- ‘pjauti’ (Fraenkel LEW, 299).
Šaltinis:
Куркина 1979 (1981), 20
Antraštė:
krim̃sti
Straipsnelis:
Pr. cramptis E 538 ‘vinis, nagas, Nagel’ (tarp žodžių, reiškiančių ‘spyna’ resp. ‘plunksna, spyruoklė’). Jeigu pr. žodis iš vok. Krampe, tada jis savo -tis yra gavęs iš kokio kito žodžio. Levis, IF, XXXII, 162 klausia, ar pr. žodis nėra giminiškas su lie. kremtù (bei la. krȩ̀mtu) [243], apie tai jau yra galvojęs Pirsonas [...]. Nežinant kas iš tikrųjų buvo cramptis, etimologija lieka nepatikima.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 243–244
Antraštė:
krim̃sti
Straipsnelis:
Pr. *kerm-it- atstatoma remiantis vietovardžiais: Cremitten, Crymithen ir kt. [176]. Siejama su lie. krim̃sti : kremtù : kramtýti, la. krìmst : krȩ̀mtu : kram̃tît (kramsît, kràmsît, plg. r. dial. крóми́ть (plg. крóмзáть šalia slov. krémžiti ir lie. kramz- : kremz- (kremž-) ir pan.).
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 175–176
Antraštė:
krim̃sti
Straipsnelis:
žr. burna
Šaltinis:
Karaliūnas 1970d, 206
Antraštė:
krim̃sti
Straipsnelis:
[Aptariama kelių sen. slovėnų žodžių semantika, remiantis giminiškų kalbų leksika.] Lie. krim̃sti sietinas su s. slovn. pokro̧ta ‘placka’, taip pat plg. s. ček. pokruta (dar plg. demin. pokrutka ‘pečivo kruhového tvaru, koláč nebo bochánek, bochník, placka ir kt.’), kilusį iš kro̧titi ‘kroutit, tisknout’ ar kro̧tъ ‘zkroucený’, atsiradusius iš krętati. Čia priklauso ir ru. trm. krutój ‘zhotovený z tuhého těsta’, s. ček. krutý ‘tvrdý, tuhý’. Baltų medžiaga (dar plg. ir A. Matzenauerio nurodytas sąsajas su s. sl. iskrętati ‘zerdrücken’, la. sa-kramtât) remia mintį, kad subst. pokro̧ta, fiksuotas junginyje chlěbъ otъ pokrotu, gali reikšti ‘zerdrückene Körner’.
Šaltinis:
Šparatková 2003, 211-213
Antraštė:
kristi
Reikšmė:
грызть, кусать
Straipsnelis:
Autorius aptaria ru. Кремль etimologiją. Šios leksemos etimologines sąsajas su bl. kalbomis galėtų apgrįsti: 1) pr. leksemos Kremon, Kremiten; 2) veiksmažodžiai lie. kristi (kremtù, krimtaũ) ‘грызть’, ‘кусать’, lie. krãmas, krãmė ‘голова (змеи и т. п.)’, ‘устье’, ‘впадение’, ‘раструб’, ‘жерло’, dar plg. baltizmą кромсáть (lie. kramsė́ti, kramsóti, kremsė́ti, la. kramsît, kràmstît). Atsižvelgiant į pateiktus žodžius, gal ir ru. kремль galima būtų kildinti iš *krem-i̯-.
Šaltinis:
Топоров 1972, 219–220

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas