Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krãsė
Straipsnelis:
žr. krėslas
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 244
Antraštė:
krãsė
Reikšmė:
kėdė, krėslas
Straipsnelis:
Bernekerio (Berneker SEW I, 624) siūlymas giminišką slavų kalbų leksemą *krosno (bulg. кросно ‘riestuvas, metmenų velenas (tekstil.)’, s.-kr. кро̏снo ‘t. p.’, č. dial. krosna pl. ‘audinio staklės’, s. r. кросна ‘audinys, audimo staklės’ [ir kt. pvz.] laikyti giminiška su *kreslo/*крěslo kyla, matyt, iš V. Jagičiaus (žr.: Archiv für slavische Philologie 1877, II, 397) pateikto sl. *krosno gretinimo su lie. krãsė ‘kėdė, krėslas’ [428]. V. Jagičiaus siūlymą reikia atsargiau etimologiškai aptarti, norint išaiškinti šių bl. ir sl. leksemų santykį. Sl. *krosno įvardija audimo staklių detalę – veleną – ant kurio vyniojamas audeklas. Taigi pirminė *krosno reikšmė buvusi ‘riestuvas, besisukanti audimo staklių detalė’, todėl ir siūlome, kad *krosno ≤ *krot-sno < ide. *kret-/*kert- ‘sukti, sukinėti, sukalioti’, plg. s. i. karttar ‘verpėjas’, alb. kjerthull ‘lankti, lenktuvai’.
Šaltinis:
Трубачев 1987, 427–429

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas