Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krìjas
Straipsnelis:
Alb. krunde f. pl. ‘miltų selenos’. Atsisakydami visų gretinimų, pasiūlytų iki šiol, mes susiejame šį žodį gr. κρίνω ‘atskirti, rūšiuoti’, κριτός ‘surūšiuotas, išrinktas’, lo. cerno, crevi ‘rūšiuoti, persijoti’, cribum ‘sietas, rėtis’, s. air. criathar ‘sietas, rėtis’, vok. Reiter ‘rėtis’, lie. rijtas ir t. t. Jo pagrindas maždaug yra toks: *krn-tā́ arba *krnā; -un- – iš skiemeninio nosinio balsio.
Šaltinis:
Çabej 1964a, 78–79
Antraštė:
krìjas
Reikšmė:
rėčio lankas
Straipsnelis:
R. dial. закри́на ‘miško aikštelė, atžalos, jaunuolynas’ nefiksuojamas kitose slavų kalbose ir kol kas neetimologizuotas [71], plg. r. dial. закрáек, край, крóмка ‘miško aikštelė’. Mums rodos, kad r. закри́на remiasi nei r., nei kitose sl. kalbose neišlikusiu žodžiu *крина, kuris reikšme ‘miško aikštelė’ giminiškas žodžiui край, o r. край, savo ruožtu giminiškas vksm. кроить ‘pjauti’ (< ide. *(s)krēi- < ide. *(s)ker- ‘pjauti’). Iljinskio (Ильинский Г. Славянские этимологии, РФВ 1911, LXV, 230) nuomone, iš ide. *(s)krēi- kilę ir gr. κρίνω ‘(at)skiriu’, lo. cerno (<*crimo) ‘atskirti’, prasl. *krь (sl. искрь ‘artì’). Tas pats kamienas yra ir ukr. крій ‘artuma’ < prasl. *krьjь < *krъi̯ь. Pokornas (Pokorny IEW, 964) iš bl.-sl. kamieno *krei̯o- ‘atskirti’ (< ide. *(s)ker-) kildina la. krijât ‘dirti kailį’, *krija ‘medžio žievė’, lie. krìjas ‘rėčio lankas’, pl. krìjos ‘žievė’, skrìjos ‘rėčio lankas’, luž. a. křida, luž. ž. kśida (< *krida) ‘rėtis’. Šiuo bl.-sl. kamienu *krei̯ō- ‘atskirti’, mūsų nuomone, ir remiasi r. dial. *крина ‘miško aikštelė, jaunuolynas’.
Šaltinis:
Горячева 1981 (1983), 71–72
Antraštė:
krìjas
Straipsnelis:
žr. kraitis
Šaltinis:
Petit 2003, 92–97
Antraštė:
krìjas
Straipsnelis:
žr. krieti
Šaltinis:
Petit 2003, 94

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas