Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krutùs
Reikšmė:
judrus
Straipsnelis:
žr. kurmis
Šaltinis:
Steffen 1969, 125–126
Antraštė:
krutùs
Reikšmė:
vikrus, judrus
Straipsnelis:
[Iš kitų G. Krajes siūlomų mesap.-bl. sugretinimų vertas dėmesio:] Meap. kraotedonas – lie. krutùs ‘vikrus, judrus’ (žr. H. Krahe, Beiträge zur illyrischen Wort- und Namenforschung, – IF LXIV, 1958, 26–33).
Šaltinis:
Топоров 1963d, 256
Antraštė:
krutùs
Straipsnelis:
Sl. *krъtъ dar gretinamas su lie. krutùs, krutė́ti, krutù (plg. E. Fraenkel, LEW I 317; Фасмер ЭСРЯ II 383. Nuolatinė judri veikla, rausimas ir kurmiarausio kasimas yra žymi kurmio ypatybė. Semantiniu požiūriu tai įtikinama, tik pavadinimo motyvas nebūtų tiesiogiai susijęs su kurmio įvardijimu. Todėl gretinimo su lie. krutùs reikėtų atsisakyti. A. Vaillant ̕o įtarimas (GCS1 IV 131), kad lie. krutùs žodžių grupė gali būti perimta iš r. krut˚ (krutítъ ‘sukti’ ir kt.; sl. *krǫt˚) atmestinas dėl gana skirtingų abiejų kalbų žodžių reikšmių ir pačios grupės platumo lietuvių kalboje. Panašiai ir dėl Vaillant GCS1 IV 682 siūlomo *krъtъ, praesn. kryje/o- siejimo su sl. kryti ‘(ap)dengti, paslėpti’ < *krū-. Tuomet *krъtъ ‘kurmis’ pirminė reikšmė būtų ‘paslėptasis, uždengtasis’, bet tai abejotina; plg. Trubačevo ЭССЯ XIII 58t. Sl. *krъtъ pamatą kru- galbūt įmanoma laikyti *kerh₂-/*kreh₂-, *kreh₂- + u- šaknies variantu. Dėl pastarojo žr. kùrmis.
Šaltinis:
Kabašinskaitė, Klingenschmitt 2006, 181

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas