Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
liauka
Straipsnelis:
[E. Čiabėjaus (Çabej R. Studime rreth etim. së gjuhës Shiqipe I–XXVIII¹ – ¹„Исслед. по этимол. алб. яз.“ nuo 1960 iki 1964 m. buvo spausdinami žurn. „Buletin i Universit. Shetëror të Tiranes. Seria Shkencat shogërore“. Nuo 1964 iki 1968 m. naujame žurnale „Studime filologijke“) nustatytos alb.-bl. izoglosos:] alb. loqe ‘penis’, loqet ‘testiculi’, lie. liauka, pl. liaukos, la. laukas.
Šaltinis:
Нерознак 1973 (1975), 200
Antraštė:
liaukà
Straipsnelis:
Alb. loqe f. ‘penis, membre viril’, loqet pl. ‘testicules’, loçka ‘testicules’. Gretinamos su lie. liaukà, pl. liaukos, t. y. su žodžiu, kurį H. Pedersen (Studi Baltici, IV, 151) buvo prijungęs prie gr. λευκός ‘baltas’. Alb. o iš ide. dvibalsio ēu.
Šaltinis:
Çabej 1964b, 30–31 (41)
Antraštė:
liaukà
Straipsnelis:
E. Nieminenas nemano, kad suom. leuka ‘liauka’ galima sieti su lie. liaukà ir kildinti jį iš bl. *lēuka. Šis bl. žodis esąs veiksmažodinis abstraktas, neatsietinas nuo lie. liaũkti ‘tekėti, bėgti’. Pradžios prieb. čia esąs antrinės kilmės (pirmykščio l pėdsakai išlikę K. Sirvydo łaukos, Fr. Kuršaičio pa-láukis ~ pa-liáukis). Bl. dvibalsis ēu̯, kurį neva turi atspindėti suom. leuka, jau prabalt. epochoje buvo perėjęs į jau.
Šaltinis:
Palionis 1961, 250
Antraštė:
liaukà
Straipsnelis:
žr. liaugara
Šaltinis:
Gliwa 2002b, 32–34
Antraštė:
liaukà
Reikšmė:
gland
Straipsnelis:
[Aptariama ide. dvibalsio *eu raida baltų ir slavų kalbose, veikiausiai *eu > *ou̯/V, *i̯ou/C. Pabaltijo suomių kalbų skoliniai, turintys *ev vietoj *i̯ou, gali būti baltų-slavų, o ne baltų senumo. Pvz.:] suomių leuka ‘chin’ (plg. finų *levka) : lie. liaukà ‘gland’.
Šaltinis:
Derksen 2010, 39

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas