Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
líegti
Straipsnelis:
Atrodo, kad yra artimi saitai tarp *leig- ‘lenkti, lankstyti’ ir *leig- ‘vargingas, skurdus, menkas; liga, prasta savijauta’ (W.-P. II 398; Pokorny Wb. 667). Šitą dalyką atskleidžia Krogmanas (IF LIII, 1935, 44 tt.) [62]. Šaknis *lei- ‘lenktis, linkti, mažėti, silpti, [iš]nykti; menkas, silpnas, skurdus’ (W.-P. II 387) – plg. lie. líesas ‘schlank’ – Krogmano galva sutampa su *(e)lei- ‘lenkti, lankstyti’. Nėra jokios abejonės, kad prolyte *leik- (: *lei- + guturalinis išplėstukas) remiasi lo. oblīquus, liquis ‘į šalį, iš šalies nukreiptas, įžambus, kreivas’, licutae ‘riestainis’, norv. dial. liga ‘lenktis, šokį šokant mikliai lankstytis’, prie kurių šliejasi lie. láikšės ‘didelė krūmais apaugusi pelkė’ (Fraenkel LEW, 332tt.) ir lie. liẽknas ‘plonas, aukštas, proporcingai, dailiai nuaugęs (krūmas)’ (Fraenkel LEW, 364 tt.) [63]. Noriu pridurti keletą leksemų, kurios remiasi *lei- resp. *leik- ‘lenkti, lankstyti’ (Krogmanas l.c. jų nemini): arm. ałk’atanam ‘būti ar tamti skurdžiam, vargingam; mažėti, silpnam darytis’, alb. ligë ‘pyktis, piktumas, blogis, bėda, liga’, lie. ligà ‘Krankheit, epidemija’, la. liga ‘Krankheit, nesėkmė, bėda, nelaimė, lemtis’, lie. líegti ‘sunkiai sirgti, ilgai sirgti’, nuliegti ‘išsekinti, nuvarginti, pavargti’, palíegti ‘nusilpti, pasiligoti’ (plg. Fraenkel 370).
Šaltinis:
Jēgers 1958c, 62–64
Antraštė:
líegti
Reikšmė:
sirgti
Straipsnelis:
Gr. λοιγός m. ‘netekimas, griovimas, mirtis’ […]. Iš pat pradžių veikėjo pavadinimas ‘griovėjas’ atliepiąs lie. k. išsaugotą veiksmažodį líegti ‘sirgti’ su veiksmo pavadinimu, kuris turi nulinį vokalizmą, lie. ligà, la. liga ‘liga, maras’. Dar prisimenama alb. lig ‘piktas, liesas’; pagaliau su žodžio gale turinčiu q s. air. līach ‘vargšas, nelaimingas’, galbūt su pr. licuts ‘mažas’. Su proteze turima: pirma, gr. ὀλίγος ‘mažas’, antra, arm. ałkʿat ‘vargšas’. Žr. Pokorny 667.
Šaltinis:
Chantraine DEG III, 645
Antraštė:
líegti
Straipsnelis:
žr. liga
Šaltinis:
Young 2008a, 209–210

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas