Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lýnas
Reikšmė:
Tinca Tinca L.
Straipsnelis:
Plg. rum. lin (Vasiliu 222), gr. linos, turkų lin (Antipa 128), pr. linis (Bernecker 111), lie. lìnas [...], la. līnis (Laumane 61), est. линнас-камла (Грац. 133), švedų lindaren (Vasiliu 222).
Šaltinis:
Усачева 1971 (1973), 176
Antraštė:
lýnas
Reikšmė:
Tinca Tinca L.
Straipsnelis:
[Pateikiami slavų kalbų lyno pavadinimai]
Šaltinis:
Усачева 1971 (1973), 173–178
Antraštė:
lýnas
Straipsnelis:
žr. laistyti
Šaltinis:
Мельничук 1984 (1986), 144–145
Antraštė:
lỹnas
Reikšmė:
Tinca tinca
Straipsnelis:
[Kai kurie prūsiški pavadinimai turi patikimus ide. atliepinius:] pr. linis, lie. lỹnas, la. līnis ‘lynas (Tinca tinca)’.
Šaltinis:
Топоров 1978 (1980), 155
Antraštė:
lýnas
Straipsnelis:
[Pr.] linis (līnis) E 571 ‘lynas’ : lie. lýnas, r. линь, le. lin ‘t. p.’ ir kt. žr. Walde Pokorny II, 389t.
Šaltinis:
Endzelīns DI, IV (2), 253
Antraštė:
lýnas
Straipsnelis:
Lie. lýnas = la. lĩns, pr. linis (< *-as?), s.-kr. lin, bulg., r. dial. лин etc.; la. lĩnis = s.-kr. liń, s. r. линь m. etc. / lie. lýna, la. līna. Vienas kamienas yra iš baltų-slavų epochos, o kitas – iš rytų baltų.
Šaltinis:
Stundžia 1994, 28
Antraštė:
lýnas
Straipsnelis:
[Aptariami prūsų kalbos žuvų pavadinimai]. Pr. linis ‘Slye’ (E 571) = ‘Schleie, tench, Tinca tinca, Cyprinus tinca’ < *līnⁱs < *līnas arba *līnīs < *līnjas (M III, 67; T 370); ide. *(H₂)liHno-: Bl. *līna/*līnja (Hirt 1907, 72; F 373) > lie. lýnas ‘t. p.’; la. *līna, lĩn(i)s ‘t. p.’, abu dažni hidronimuose. Sl. *linь ‘tench, Tinca > bžn. sl. *linь ‘tinca’, bulg. lin ‘tench, Tinca tinca’, s.-kr. lȉń, linj ‘Tinca tinca’, slov. lînj, slovk. lieň ‘Tinca vulgaris’, s. č. líň, lín ‘tench’, č. líň ‘Tinca vulgaris’, s. r. linь ‘tench’, r. lin, ukr. trm. leń,liń, br. liń, trm. lyn, leń ‘t. p.’. Sl. *linъ > s.-kr. lȉn ‘tench’, ukr. lyn, aukštaičių ir žemaičių sorbų lin ‘tench. Cyprinus tinca’. Ta pati forma ir le., kašub., r. trm., br. ir kt. Uhlenbeck (1906, 259–60) bl. formas laiko skoliniais iš slavų, kurių formas kildina iš *lipnь. Kartais sl. ir Bl. pavadinimai gretinami su gr. λινεύς ‘Seebarbe’ (Prellwitz, Boisacq), plg. Frisk II, 125 λινεύω. Remiantis žodžių daryba bei semantika, rodos, patikimiausia ‘tench, slippery, sticky’ reikšmės žodžius kildinti iš veiksmažodžio *lei̯H- ‘sich anschmiegen’ arba *H₂lei̯H- ‘beschmieren’. Kiti autoriai prie aptartų žodžių dar mini vakarų germ. *sleiwa- -ō ‘tench’ ir jo vedinius (Kluge & Seebold 1999, 726), vis dėlto pastarieji jau yra kitos darybos, be to, pastebimas akivaizdus garsų nesutapimas.
Šaltinis:
Blažek, Čeladín, Běťákova 2004, 114–115

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas