Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mãlas
Reikšmė:
melas
Straipsnelis:
Toch. A smale ‘melas, prasimanymas’ su vediniu smālok ‘melagis’. Jau Schneider, KZ 1939, LXVI, 252 t., šį žodį pagrįstai sugretino su lie. mẽlas (lyginimai su kitų ide. kalbų žodžiais, man atrodo, mažiau patikimi): tik dėl šaknies vokalizmo toch. formą ypač reikia gretinti su ž. mãlas, kuris yra senesnis už mẽlas (dėl šio klausimo plg. Fraenkel LEW, 430). Toch. A smale < ide. *smol- iš *(s)mel- su „judriuoju“ s. Kadangi A smale atliepia A lake ‘guolis’ greta B leke = gr. λόγος, tai jį, kaip ir lie. ž. mãlas, reikia kildinti iš senojo ide. *(s)molo-s, nom. sg. (A smale yra m.). Žodžio galo (A) -e yra išvirtęs iš senojo *-o(-s), dėl šios -e plg. Van Windekens, Orbis 1970, XIX, 430 t., ypač 441 t.). A vedinys smālok (priesaga -ok, kaip ir A wsok ‘linksmas, džiaugsmingas’ ir B (< A) sklok ‘abejojimas’) rodo, kad < ide. *ō.
Šaltinis:
Windekens 1976, 431
Antraštė:
mãlas
Straipsnelis:
žr. melas
Šaltinis:
Куркина 2003, 116-117

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas