Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mẽlas
Reikšmė:
Lüge
Straipsnelis:
Arm. meł, paprastai pl. mełkʿ ‘nuodėmė, kaltė, neteisybė’ […]. […] Čia priklauso av. mairya- ‘melagingai, apgaulingai’, toch. B śit-malyñe ‘pažeidimas, prasižengimas’ (Windekens [182], Lexique, 131), gr. μέλεος ‘bergždžias, tuščias’, lo. malus ‘piktas’, v. air. mell ‘nuodėmė’, mellaim ‘apgaunu’, lie. mẽlas ‘Lüge’. Stebinamiausia turbūt yra arm., kelt. ir bl. kalbų sąsaja.
Šaltinis:
Solta 1960, 181 t.
Antraštė:
mė́las
Reikšmė:
mėlynas
Straipsnelis:
žr. madaras
Šaltinis:
Мартынов 1983, 51
Antraštė:
mẽlas
Straipsnelis:
žr. malas
Šaltinis:
Windekens 1976, 431
Antraštė:
mė́las
Straipsnelis:
Gr. μώλωψ, -ωπος m. ‘mėlynė, smūgio žymė’ […]. Ekspresyvus žodis, kurio galo -ωψ neatrodo galįs būti antruoju dūrinio žodžiu, plg., pvz., μύωψ ‘sparva’, αἱμάλωψ ‘kraujo nuosėdos’ (galbūt padarytas iš modelio μώλωψ?) ir t. t. Apskritai gretinama su žodžių šeima šeima, kur figūruoja gr. μέλας, μολύνω, baltų *mēlna, la. mȩlns ‘juodas’. Be to, lie. mė́las, iš kur mė́lymė, -ynė, o su ō mólis, kuris visai neatitinka reikšme. Žr. Pokorny IEW, 720.
Šaltinis:
Chantraine DEG, III, 730
Antraštė:
mė́las
Straipsnelis:
Gr. μέλας, -αινα, -αν ‘tamsus, juodas’ [680…]. Friskas GEW teisingai atmeta sugretinimus su s. i. f. malinī, kuris atlieptų μέλαινα, bet tai yra leksinis terminas, reikšiantis ‘moteris, turinti mėnesines’, malina- ‘nešvarus’ (gana vėlai paliudytas), kuris atlieptų *μέλανος, pavirtusį į μέλας dėl μέλαινα įtakos. Pagaliau turime daug paprastesnius sugretinimus su baltų žodžiais, kilusiais iš prabaltų *mēlna- < *melə-no-: la. mȩl̃ns ‘juodas’, pr. melne ‘žydra dėmė’, lie. mė́las, mė́lynas. Gr. suponuojamas ryšys su μολύνω (plg. s. u.), μελίνη, μώλωψ. Dar žr. labai įvairius faktus, pateiktus: Pokorny IEW, 720 ir Ernout-Meillet s. u. mulleus.
Šaltinis:
Chantraine DEG, III, 680–681
Antraštė:
mė́las
Reikšmė:
mėlynas
Straipsnelis:
Neretai pasitaiko, kad žodžiai pagal reikšmę ir garsinę išraišką yra susiję, o Walde-Pokorny ir Pokorny IEW juos pateikia skirtingose vietose, nors reikėtų dėti kartu (pvz., kimrų malwoden ‘dumblas’ reiktų sieti ne tik su šaknimi mel- ‘sutrinti’ (‘zermalmen’) [W.-P. II 285, Pokorny IEW 716], lie. mólis, la. mâls ‘Lehm’ tik su kita šaknimi mel- ‘apie tamsias [...] spalvas [...], purvą’, gr. μέλας ‘juodas’, lie. mė́las ‘mėlynas’ ir t. t. [W.-P. II 295 t. t., Pokorny IEW 720 t.].
Šaltinis:
Merlingen 1978, 43
Antraštė:
mė́las
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] (lie. mėlas = bažn. sl. МѢЛЪ)
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 340
Antraštė:
mė́las
Straipsnelis:
Žodyno autorius (Bezlaj F. Etimološki slovar slovenskega jazyka, II: K-O, Ljubljana, 1982) yra čekiškosios etimologų mokyklos šalininkas. Ši mokykla savo tyrinėjimuose remiasi lyginamųjų vienetų semantinio atitikimo principu, pripažįsta fonetinių kitimų nereguliarumą bei kamienų kontaminaciją. Bezlajaus nuomone, kai kuriais atvejais galima laikyti įmanomą ir ē / ū, ō / ŭ kaitą: slov. mȗlj ‘smulkus smėlis’ balsių kaita sieti su lie. mė́las.
Šaltinis:
Куркина 1983 (1985)a, 188
Antraštė:
mė́las
Reikšmė:
‘mėlynas’
Straipsnelis:
[Aptariama lie. k. būdvardžių su priesaga *-u̯o- raida]. Lie. mė́las, la. mel̃ns ‘juodas’, gr. μέλᾱς ‘juodas’, s. i. maliná- ‘purvinas, juodas’. Juose galbūt slypi ide. veiksmažodis *mē̆l- ‘iš(si)tepti, patamsėti’.
Šaltinis:
Ambrazas 2008, 36
Antraštė:
mẽlas
Straipsnelis:
[Aptariami sl. *myliti () ‘обманыват, вводить в заблуждение’ etimologiniai ryšiai.] Su sl. *myliti lie. mãlas, mẽlas yra nesusiję, nes jie, nors Pokorny (Indogermanisches etymologisches Wörterbuch) I: 719 taip mano, nesietini su ide. *mel- ‘вводить в заблуждение, обманывать’. Lie. mãlas, mẽlas, turintys pirminį vokalizmą, kyla iš lie. malti, ide. *mel- ‘размельчать, молоть’, nors dar plg. ru. молоть ‘врать’ ← молоть ‘размельчать перемалывать’ (daugiau žr. ЭССЯ 18: 92). Tokiu būdu bl. pavyzdžiai negali būti įtraukti į sl. *myliti atitikmenų lauką.
Šaltinis:
Куркина 2003, 116-117
Antraštė:
mė́las
Straipsnelis:
žr. madaras
Šaltinis:
Мартынов 1980 (1981), 24

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas