Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
máuras
Reikšmė:
vandeniniai lęšiai, pelkė
Straipsnelis:
Lie. vejà ‘jauna žolė’; pl. ‘ganykla’ – pr. wayos ‘pieva, lanka’ […]. Aiškiai antrinės formos (kaip zalienszâle ‘žolė; M.-E. IV 698) yra latviškas vejà tipo atitikmuo maurs⁹⁷ [⁹⁷ B.-S. s. v. vejà ir B.-K. s. v. maurs. Lyberis vejà pateikia po žodžio žolė̃ (‘jauna žolė’), nors LVSV maurs yra pagrindinis žodis.], kuris gretinamas su lie. máuras ‘vandeniniai lęšiai, pelkė’, pr. Mawra⁹⁸ [⁹⁸ Gerullis, op. cit., 96] tipo toponimai, r. mur ‘pievos žolė’, muravá –vešli, jauna pievos žolė’, le. murawa ‘nupjauta pievos žolė’ ir galbūt su arm. mor ‘purvas, pelkė’ (M.-E. II 569 sg.; Fraenkel LEW, 419): pastarasis žodis, atrodo, yra senesnis už atitikmenų netekusį vejà tipą.
Šaltinis:
Ademollo Gagliano 1991, 166 (IF XCVII – sąraše: XCVI !)
Antraštė:
máuras
Reikšmė:
purvas, dumblas
Straipsnelis:
[Praslaviškoji s.-kr. kalbos leksika:] *muraму́ра ‘dumblas, purvas’ (Караџић-Балка), ‘statybinis skiedinys’ (Šulek rj́ìčn.) му́ра ‘derlinga žemė’ (Serbija). Minėti s.-kr. žodžiai turi būti susieti su č. mour ‘suodžiai, tvaikas, dūmai’, slovk. múr ‘t. p.’, r. мур ‘pelėsiai’, po to – lie. máuras, pl. mauraĩ ‘purvas, dumblas’; kitas vokalizmo laipsnis: lie. mùras ‘paskydusi žemė, purvas’ ir kt.; toliau – su мул ‘dumblas’ (žr. Фасмер ЭСРЯ III 10–11 – be s.-kr. pav.).
Šaltinis:
Петлева 1971 (1973), 49
Antraštė:
máuras
Reikšmė:
purvas
Straipsnelis:
Lie. máuras ‘purvas’, mùrdyti ‘skandinti, panardinti’, mùrti ‘šlapti’, ukr. мури́на ‘bala, pelkė, atsiradusi po potvynio’ kaip ir r. trm. мырить ‘raibuliuoti, mirguliuoti (apie vandenį)’ priklauso ide. lizdui *meur- ‘šlapias’, ‘purvinas’ (žr. plačiau – Куркина Л. В., Этимол. заметки. - В кн.: Общеслв. лингв. атлас. 1972. М., 1974, с. 222–223).
Šaltinis:
Варбот 1978 (1980)29
Antraštė:
máuras
Reikšmė:
toks vandens paviršiaus augalas, plūdena; dumblas
Straipsnelis:
Ryšys tarp lie. máuras ‘toks vandens paviršiaus augalas, plūdena’ (plg. la. maũrs ‘veja’, r. мурава́ ‘t. p.’) ir máuras ‘dumblas’ kelia abejonių, tačiau dar netikresnių šių žodžių siejimas su lie. mūsaĩ ‘pelėsiai’, s. isl. mosi ‘samanos, bala’ ir kt. jų giminaičiais.
Šaltinis:
Urbutis 1964, 263
Antraštė:
máuras
Straipsnelis:
La. maũrs / maura ‘veja; velėna’ (abi forma užrašytos vidurio tarmėje), lie. máuras, ppr. pl. mauraĩ, máurai ‘plūdena; dumblas, purvas’ (plačiai vartojama Ruigio, Milkaus žod.) priklauso baltų ir slavų leksikos sluoksniui. Visiškas atitikmuo r. мур ‘pievinė žolė’ (Būga RR I 468-9; Vasmer III 10; Fraenkel 419) remtų bl.-sl. *maura- m. ‘žolė, kuriai augti reikalingas dumblas, purvas’ (Trautmannas rekonstruoja praformą be giminės: *maurā̆).
Šaltinis:
Stundžia 1994, 25
Antraštė:
máuras
Reikšmė:
Schlamm
Straipsnelis:
žr. murnas
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 156

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas