Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
meĩtėlis
Straipsnelis:
Pr. nomaytis ‘iškastruotas tekis, kuilys’ ir meĩtėlis [...] yra deverbatyvai iš bl. *meit-, mait- ‘maitinti’ (pr. maitā ‘maitina’, pomaitat ‘maitinti’, lie. mìsti, mintù, mitaũ).
Šaltinis:
Euler 1985b, 88
Antraštė:
meĩtėlis
Reikšmė:
kastruotas kiaulių patinas
Straipsnelis:
Germ. mait-a- ‘nupjauti, nukirpti, abschneiden’ (go. maitan ‘pjauti, kirsti, kapoti’, s. v. a. meizzan ‘nukirsti, nupjauti’) [343] patikimos etimologijos neturi. Šią lytį mėginama gretinti su *meit- ‘suluošinti, subjauroti, sužaloti’, tačiau *meit- reikšmė yra pernelyg skirtinga. Be to, minėta šaknis nėra patikimai rekonstruojama (s. isl. meiða ‘sužeisti, sužaloti’; gr. μίτυλος ‘sužalotas, beragis’ su μιστύλλω ‘suplėšau, sudraskau (mėsą)’; gr. adj. atitinkąs s. air. mael ‘nukirptas, geschoren, baužas, bukas’ pamatuotas *moi-lo-; čia neskirtina ir lie. meĩtėlis ‘kastruotas kiaulių patinas’, kurį veikiau reikėtų sieti su reikšme ‘penėti, tukinti, mästen’ bei s. i. méthati, nes bl. leksema reikšmės ‘sužeisti, verletzten’ nepatvirtina).
Šaltinis:
Seebold 1970, 343–344
Antraštė:
meĩtelis
Straipsnelis:
Pr. nomaytis ‘iškastruotas paršas’, lie. meĩtelis – yra šaknies *meit-, mait- ‘maitinti’, lie. mìsti, mintù, mitaũ) deverbatyvai.
Šaltinis:
Euler 1985b, 88
Antraštė:
meĩtelis
Reikšmė:
kastruotas paršas
Straipsnelis:
Pagaliau nurodant vyriškos lyties [147] kastruotą ir penimą paršą abiem reikšmėmis lietuvių kalboje turime pirminį par̃šas ir antrinis mei̇̃telis ‘kastruotas paršas’, kuris gretinamas su pr. nomaytis ‘kastruotas paršas’ (plg. lie. mìsti, la. mist ‘šerti, maitinti’; Fraenkel LEW, 428; Trautmann BSW, 386; Endzelin 216) bei tik lietuvių kalbai būdinga penìmis (plg. penė́ti Fraenkel LEW, 569 s. v. pẽnas). Prūsų k. vienintelis bendras, atrodo, jau minėtasis nomaytis, tuo tarpu vienintelė latvių kalba penimam paršui pavadinti turi baruôklis (iš baruôt ‘penėti, šerti’).
Šaltinis:
Ademollo Gagliano 1992, 147–148
Antraštė:
meitėlis
Reikšmė:
verschnittenes männliches Schwein
Straipsnelis:
Galbūt diftongas ai latvių kalboje atitinka lie. ie: pr. nomaytis ‘verschnittenes männliches Schwein’ – lie. meitėlis ‘t. p.’ – la. maitat ‘verderben’.
Šaltinis:
Balaišis 1994, 11

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas