Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
moteris
Straipsnelis:
Bendraide. žodis – arm. mayr, mawr ‘motina’. [Lit.: Hübschmann AG, I, 472; Walde Pokorny II, 229; Walde Hofmann II, 50; mawru ‘pamotė’ (Meillet Esquisse², 142), Adjarian, Arm. Wurzelwörterbuch, IV, 794 t. t.]. Žodis, reiškiantis motiną, yra visose kalbose kaip ir žodis, reiškiantis tėvą, [51] bet alb. [40 išn.: plg. visų pirma apie tai Tagliavini, Atti Istituto Veneto, Scienze e Lettere, CVI, II, 1947/1948, 209 t. (210; 1 išn.): brolio sesers ryšys yra daug intensyvesnis nei motinos sūnaus, šitai matyti iš alb. liaudies dainos] ir lie. kalboje [41 išn.: dėl pagrindų plg. Havers, Sprachtabu, 21: čia yra „tabou de sentiment“, dėl kurio žodis, reiškiantis ‘žmona’, buvo pakeistas žodžiu, reiškiančiu ‘motina’] yra reikšmės nukrypimai – ‘sesuo’ ir atitinkamai ‘žmona, moteris’.
Šaltinis:
Solta 1960, 50 t.
Antraštė:
moteris
Straipsnelis:
Lie. moteris < lie. motė, gen. moters ‘motina’, la. māte, s. sl. mati, lo. māter ‘motina’.
Šaltinis:
Buck 1949, 83
Antraštė:
Mótertis
Straipsnelis:
žr. obelis
Šaltinis:
Eckert 1969, 10–15
Antraštė:
móteris
Straipsnelis:
Jotvingių ate ‘motina’, be žodžio pradžios m-, plg. pr. mothe, s. lie. mótė (mátė), la. mãte.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 69
Antraštė:
móteris
Straipsnelis:
[Skirtumas tarp ide. * ir * gerai išlaikytas baltų kalbose, pvz.:] Lie. móteris ‘woman’ (< *māteris).
Šaltinis:
Schmalstieg 2005a, 5
Antraštė:
moteris
Straipsnelis:
žr. motė
Šaltinis:
Lubotsky 1988, 107
Antraštė:
móterį
Straipsnelis:
J. Kuryłowiczius, postuluodamas kirčio atitraukimą iš trumpo žodžio vidurio skiemens į prieš tai einantį skiemenį (pvz., *dukˈterin > lie. dùkterį, kitaip nei kiti autoriai, teigė, kad dėl šio atitraukimo atsiradusi kylančioji (akūtinė) priegaidė, jei kirtį gavęs skiemuo buvęs ilgas, pvz., bl.-sl. acc. sg. *māˈterin > *mā́terin > lie. móterį. Dėl kirčio atitraukimo atsiradęs akūtas kontrastavęs su nuo seno kirčiuotų ilgųjų skiemenų krintančiąja priegaide (cirkumfleksu), pvz., bl.-sl. *ˈbrāterin > *ˈbrā̃terin. Koreliacija acc. sg. *ˈdukterin : *mā́terin vs. *ˈseserin : X, kur X = (*ˈbrā̃terin →) *ˈbrā́terin, nulėmė morfologinį akūto atsiradimą šakninio kirčio žodžiuose su ilguoju šaknies balsiu. Vėliau žodžiuose su trumpąja šaknimi apibendrintas kilnojamasis kirčiavimas, o žodžiuose su ilgąja šaknimi – šakninis.
Šaltinis:
Olander 2009, 28–29
Antraštė:
moteris
Straipsnelis:
žr. motė
Šaltinis:
Orr 2000b, 40

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas