Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
naũjas
Straipsnelis:
S. air. adj. nuae ‘naujas’, iš kur ‘jaunas, šviežias, švelnus’; seniau nóe, nuae ir t. t., dat. sg. m. nuu, dat. sg. f. núi, acc. sg. neutrum nuie, nom. pl. m. nui, dat. pl. nuib. Kasdieninėje vartosenoje susidarė daug dūrinių. Vediniai: nuaide, núide ‘naujumas’, iš kur núaidecht ‘atnaujinimas’. Dūriniai: núfiadnaise m. ir f. ‘naujasis testamentas’. Britų atitikmenys: kimrų newydd ‘naujas’, kornų newyth ir nowyth, s. bret. niguid glosa „neophytum“, bret. nevez. Visos šios formos kilo iš *novyo-, gerai išlaikyto pavadinimuose Nouiodūnum, Nouiomagos. Ide. būdvardis, reiškiantis ‘naujas’, turėjo paprastą formą: s. i. návaḥ, gr. νέος, arm. nor, s. sl. novŭ, lo. nouus ir formą su priesaga -yo-, s. i. návyaḥ, gr. νεῖος, go. niujis, s. isl. nýr, s. v. a. niuwi, lie. naũjas. Turbūt visos yra kilusios iš laiko prieveiksmio *nū̆- ‘dabar’, kurį dauguma kalbų išsaugojo vediniuose (žr. no ir nu). Pokorny IEW, 769.
Šaltinis:
Vendryes LEJA, n23–24
Antraštė:
naũjas
Straipsnelis:
Beveik visi ide. kalbų žodžiai, reiškiantys ‘naujas’, kaip ir ‘jaunas’, priklauso ide. veldiniams, kurie atspindi ide. žodžius, reiškiančius ‘naujas’ ar ‘jaunas’. Lie. naujas, s. i. navya-, s. air. nūe (sen. nōe, nāue), go. niujis ir t. t., bendras germ., visi < *newyo-. Dalis kitų šios reikšmės žodžių yra giminiški anksčiau minėtiems, tačiau yra kilę iš ide. *newo- (gr. νέος, lo. novus, s. sl. novŭ, s. i. nava- ir t. t.).
Šaltinis:
Buck 1949, 957
Antraštė:
naũjas
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti trijų baltų kalbų (lie., la., pr.) vadinamąją pirminę leksiką, pabrėžiant, pirma, paveldėtą ide. komponentą [t. y. archaiškas leksemas, reikšme ir forma sutampančias su giminiškų k. pavyzdžiais] ir, antra, naujus elementus [t. y. baltų-slavų naujadarus, specifinius baltiškus pavadinimus ir slaviškus bei germaniškus skolinius], atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskirų baltų kalbų raidoje.] Naujas. Lie. naũjas yra *neu̯-i̯os tęsinys, kaip ir s. i. návya-, gr. jon. νεῖος, go. niujis. Latviai pakeitė jį sinonimu jaûns (= lie. jáunas, s. sl. junъ). Pr. nauns atsirado iš žodžių, atitinkančių lie. naũjas ir jáunas, kontaminacijos.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 233
Antraštė:
naũjas
Straipsnelis:
Pr. nawans iš žodžių junginio sta nawans testamentan 7, 27 ‘naujasis testamentas’ taisytinas į (neutrum nom.) nawan : s. sl. НОВЪ, s. i. nava-ḥ, gr. νέος,lo. novus, lie. naũjas, go. niujis ‘t. p.’ ir kt. žr. Walde-Pokorny II, 324.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 264
Antraštė:
naũjas
Straipsnelis:
žr. jaunas
Šaltinis:
Безлай 1977, 17–18
Antraštė:
naũjas
Straipsnelis:
[Analizuojamos lie.-pr. kalbų leksikos izoglosos, t. y. žodžiai, kurių nėra latvių kalboje.] lie. naũjas – pr. nawans […]. Kalbama apie ide. būdvardį su dviem varinatais, *neu̯o- ir *neu̯i̯o- […]. Lietuvių kalboje greta naũjas turime taip pat liekanų tipo *neu̯o- toponomastikoje ir formose kaip kad navikaulis […]. Prūsų kalboje *neu̯i̯o- nepaliudytas, tuo tarpu *neu̯o- pasirodo žodyje *nawan, paliudyto vieną kartą, taip pat toponimikoje […]. Latvių kalboje tipas *neu̯o-, *neu̯i̯o- buvo pakeistas žodžiu jaûns, kuris yra išlaikęs [165] ir originalią reikšmę. Šioje teritorijoje tačiau galėtų būti liekanų senesnės situacijos, be toponimų kaip kad Naujas ir Navina ir formos nàujš.
Šaltinis:
Ademollo Gagliano 1991, 165–166
Antraštė:
naũjas
Straipsnelis:
[Aptariama baltų ir slavų kalbų fonologinių pakitimų relatyvinė chronologija]. Ide. *newos ‘new’ (gr. néos) > *novos > s. sl. novъ, lie. naũjas.
Šaltinis:
Matasović 2005, 153
Antraštė:
naũjas
Straipsnelis:
[Aptariama baltų ir slavų kalbų fonologinių pakitimų relatyvinė chronologija. Ide. *eu davė bl.-sl. *iou prieš priebalsius]. Lie. naũjas vokalizmas yra resilabifikuotas iš *nowios, plg. s. i. návyas, s. air. nuë.
Šaltinis:
Kortlandt 2008, 8
Antraštė:
naũjas
Straipsnelis:
[Tyrime bandoma pritaikyti glotochronologijos metodą baltų ir slavų kalboms.] 59 protoslavų/protobaltų *novъ/navja-, br. novy, ukr. novyj, r. novyj, lie. naũjas, pr. nauns, narevų nau.
Šaltinis:
Novotná, Blažek 2007, 337
Antraštė:
naũjas
Reikšmė:
new
Straipsnelis:
[Aptariama ide. dvibalsio *eu raida baltų ir slavų kalbose, veikiausiai *eu > *ou̯/V, *i̯ou/C. Prūsų kalbos duomenys patvirtina *eu > *ou̯/V, bet *eu > *i̯ou/C vyko tik katekizmų, o ne Elbingo žodynėlio kalboje. Pvz.:] pr. nauns ‘new’ (K) : lie. naũjas. T. p. pr. nawans ir Nawe- vietovardžiuose. Priesaga -n- paprastai aiškinama kaip kontaminacija su lie. jáunas ‘young’, la. jaûns ‘new’.
Šaltinis:
Derksen 2010, 39

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas