Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nértėti
Reikšmė:
toben
Straipsnelis:
žr. narsa
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 183
Antraštė:
nertėti
Reikšmė:
pykti, niršti
Straipsnelis:
Pr. nierties (nie – turbūt dėl tolimesnio -tie- įtakos; gen.) 71, 33 ‘pykčio’ [ir kt.] : enertimai, lie. nertėti, nartinti ‘supykinti’ ir kt., apie tai Walde-Pokorny II, 333.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 266
Antraštė:
nértėti
Reikšmė:
pykti
Straipsnelis:
Lie. nértėti ‘pykti’, pr. ernertimai (praes. 1 pl.) ‘pykstame’. Fraenkel LEW, 504 sg. s. v. nir̃sti; Trautmann BSW, 384 s. v. nierties 331 s. v. ernertiuns; Endzelin 215 s. v. nierties, 170; Toporov, E.-H., 82 sg. s. v. ernertiuns; Mažiulis I 287; Pokorny IEW, 765. LKŽ VIII 681 (nértėti, dūriniai, vediniai), 810 sg. (nir̃sti) : nėra distribucijos problemų. Ši leksikos grupė, kuri pr. kalboje reprezentuojama dar ir nierties (Gen. sg.) ‘pyktis, įniršis’, o lietuvių kalboje (atrodo, vienintelė baltų areale) daugeliu kitų formų: arba išplėstų esamojo laiko dantiniu, arba be išplėtimo (kaip pavyzdį pirmajam atvejui plg. nértėti sinonimą nir̃šti, o antrajam -nóras ir kt.). Šie baltų žodžiai pirmiausiai gretintini su sl. kalbų žodžiais. S. sl. nravŭ ‘papratimas, charakteris, temperamentas’, s. r. norovŭ, r. nórov ‘prigimtis, įprotis, charakteris’, le. narów ‘blogas įprotis, užsispyrimas’ ir t. t. Kitose kalbose ta pati vardažodinė šaknis atsirado iš vyro pavadinimo, pvz.: s. i. , arm. air, gr. ἀνήρ, dar gr. νωρεῖ· ἐνεργεῖ, lo. (sabinų) Nerō, s. air. ner ‘šernas’, nert ‘jėga, galia, dorybė’ ir galbūt iš tokių teonimų kaip germ. Nerthus. Latvių kalboje – atvirkščiai – ši šaknis yra visiškai išnykusi, tačiau turi didelį skaičių sinonimų ar pusiau sinonimų, esančių ir lietuvių kalboje, kuriuos problemiška [145] atskirti nuo nértėti tipo atitikmenų. Vadinasi, kaip ir anksčiau minėtu atveju (žr. dùmti ir káišti) privalome juos atskirti ir konstatuoti jos išnykimą latvių kalboje, nors tai ir vienos ide. šaknies arealas, kurią išlaikė lietuvių ir prūsų kalbos.
Šaltinis:
Ademollo Gagliano 1992, 145–146
Antraštė:
nértėti
Straipsnelis:
Pr. ernertiuns ‘tūžti’, ‘pykti’ iš er- ir nert-. Artimiausias – lie. išnértėti ‘spyriotis’, ‘ožiuotis’, plg. nértėti ‘siautėti’, pérnertėti, sunértėti, su nuline kaita – ap-nir̃sti ‘įpykti’ [82], apsinir̃sti, taip pat plg. į-nir̃sti, nu-nir̃sti, pa-nir̃sti; ap-nir̃šti, į-nir̃šti ir kt. šalia nir̃šti, taip pat adj. nirštìngas, niršìngas,niršulìngas, niršùs ir pan. Panašūs dariniai pasikartoja ir su a šaknyje: nártinti, nártauti, nartė́ti, narténti(s), bet: ap-nartinti, į-nartinti, su-nártinti ir pan., plg. nar̃sas, narsùs, narsà ir pan. Tas pats balsis (kaitos laipsnis) ir slavų pavyzdžiuose (šaknis be -t-): r. снорови́ть, унорови́ть, принорови́ть ir t. t., plg. artimesnius semantiškai: занорови́ть(ся) ‘užsispirti’, изнорови́ть ‘mokyti blogio’ ir t. t. Норови́ть ir ypač нóвор, норови́тый, норови́стый pagal reikšmes neretai priartėja prie baltų. Iš kitų ide. kalbų: air. nertaim ‘sutvirtinu’, kimr. nerthu, air. nert ‘jėga’ ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 82–83
Antraštė:
nértėti
Straipsnelis:
*narsā, -sas lytyse lie. narsà (4), nar̃sas (4) ‘Tapferkeit’, narsùs ‘tapfer’ : nértėti ‘toben’. Ide. šaknis nežinoma: *nerht- : *nórt-so-?
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 183
Antraštė:
nért-ėja
Straipsnelis:
žr. įnartinti
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 184

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas