Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
padùrmai
Straipsnelis:
Aiškindamas žodį dur ‘šiltinė’ F. Slavskis sl. prokalbės *durь (plg. r. дурь ‘kvailybė’ ir kt.) sieja su lie. padùrmai ‘tuojau iš paskos, įkandin’. Iš tiesų adj. padùrmai (padùrmu) su tais sl. žodžiais nieko bendro neturi. Le. dur savo kilme susijęs su dùrti (dùria, dū́rė) ir įeina į tą patį giminiškų žodžių būrį, kur ir le. dziura ‘skylė’, dzeć ‘draskyti, plėšti’ ir kt. Adj. padùrmai ir jo sinonimų įdùrmai, pridùrmai(s) ryšį su durti galima matyti iš LKŽ duotos to veiksm. aštuntosios reikšmės ‘eiti, važiuoti, sekti iš arti; iš paskos, prisileisti arti’.
Šaltinis:
Urbutis 1958, 216
Antraštė:
padùrmai
Straipsnelis:
žr. durti
Šaltinis:
Urbutis 1958, 216
Antraštė:
padùrmai
Straipsnelis:
Hipotezė, pagal kurią sl. *dur- [plg. sl. *durъjь, durakъ] siejama su pr. dūrai ‘baikštus, drovus’, lie. padùrmai ‘порывисто’ turi ir formalaus, ir semantinio pagrindo [žr. Топоров ПЯ A–D, 392].
Šaltinis:
Меркулова 1986–1987 (1989), 151
Antraštė:
padùrmai
Reikšmė:
įkandin, įdurmais; visi kartu, būriu; veržliai, smarkiai, staigiai
Straipsnelis:
Lie. padùrmai ‘įkandin, įdurmais; visi kartu, būriu; veržliai, smarkiai, staigiai’, padùrmu ‘įkandin, įdurmais; visi kartu, būriu; smarkiai, staigiai’ ir panašūs šaknies dur- prieveiksmiai (durmai, dùrmais, įdùrmais, įdurmui, padùrmais, padùrmui, pridùrm, pridùrma, ùždurma ir kt.) iš dalies funkcionuoja kaip gyvi vksm. (-)dùrti vediniai, atsakančių tarminių darybos tipų atstovai, o istoriškai žiūrint iš dalies dar nesunkiai gali būti suvokiami kaip tarpinio veiksmažodžių abstrakto (pa)durmas linksnių formų adverbializacijos padariniai.
Šaltinis:
Urbutis 1999b, 220–227

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas