Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pãlažas
Straipsnelis:
leg̑h-, log̑h- ‘guldyti’, paralelinė šaknis su palataliniu g̑h- šalia legh- (plg. Fraenkel prie lažà 3. ir lė̃kšnas): lie. pãlažas ‘gulėjimas, auka, palinkusi, ištrypta vieta javų lauke’ (plg. ložė́ti), la. laža ‘iš(si)dėstymas’, ležņa ‘Zulage, Zugabe’, pr. lasinna ‘guli’ (pasak Brücknerio, kilęs iš lenkų, Walde Pokorny II, 425, neaiškus); greičiausiai ir lie. lažìntis, lažýtis ‘wetten’, Fraenkel, a. a. v. – Kentum kalbose neaiškus, ar po lē̆gh- pateikti pavyzdžiai (iš dalies ar ištisai) iš leg̑h- kilę.
Šaltinis:
Merlingen 1978, 56
Antraštė:
pã-lažas
Straipsnelis:
Žodžiai la. laža ‘stovykla’, lie. pã-lažas, la. lȩ̂zns, lȩ̂zȩns, lȩzans ‘plokščias, lygus, nestatus’, r. laz ‘žvėrių takas prie upės arba ežero’, lazina ‘šviesi vieta miške, (Gereut)’, s.-kr. lȁz ‘proskyna’, gr. λάχεια ‘žemas’ turi ide. šaknį *lē̆gh- [Fraenkel LEW 349; Berneker, SEW I 696; Trautmann, BSW 161].
Šaltinis:
Duridanov 1969b, 62
Antraštė:
pãlažas
Straipsnelis:
Pr. lasinna (lazina; praet. [?] III asmens reikšme) 69, 34 ‘leget’ [ir kt.] : lie. pãlažas, lúožas ir kt. Arch. Phil. V 165, la. lêz(n)s, lezns ir kt. (Šitaip taip pat Šeftelovicas KZ LVI 196), žr. ME s. v. laža I bei lȩ̂zns.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 250
Antraštė:
pãlažas
Straipsnelis:
žr. lizdas
Šaltinis:
Hamp 1979
Antraštė:
pãlažas
Reikšmė:
bedridden
Straipsnelis:
žr. laža
Šaltinis:
Hamp 1994b, 195

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas