Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pàs
Straipsnelis:
žr. paskui
Šaltinis:
Solta 1960, 398
Antraštė:
pàs
Straipsnelis:
Oset. fæs- ‘už; praeity; po’. Kilęs iš bendraindoeuropietiško *pos- ‘praeity; po’. Plg. persų pas (tarmėse taip pat peš) ‘praeity; po’, kurdų pašī, guran. päst ‘praeity’. (KPF, Abt., Bd. II, p. 231), bel. paš, Pamyro š. pas, sgl. pasi, part. peš, pešte ‘praeity; po’, apešt ‘atgal’, pehlevi pas, sogdų *apaš- (’pšy) ‘praeity’, *pešt (pyšt) ‘po to; vis dėlto’, sakų pātca (iš *pasča) ‘po to; vėl’, s. persų pasā- ‘praeity; po’, pasāva (iš pasā-ava ‘po to’), s. sl. поздѣ ‘po to’, lie. pàs, pãskui, alb. pas ‘už, po’, lo. post ‘praeity; po’. Oset. fæstæ dėsningai kilęs iš pasča su dėsningu perėjimu čt po s (plg. isty ‘kas nors’ iš *is-cy). Todėl negalima rašyti lygybės ženklo tarp oset. fæstæ ir sogdų *pešt [456] (Залеман, ИАН 1907, p. 546), jeigu pastarasis kildinamas iš *pasatya (Gramm. sogd. I 79–80).
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ, 456–457
Antraštė:
pàs
Straipsnelis:
Gr. ποτί ‘prieš, link’ […]. ποτί tiksliai atliepia av. paiti, s. persų patiy ‘prieš, prie’. Skirtingus variantus πότ, πός, πο-, kaip tai patvirtina Mikėnų pose, turime aiškintis fonetiškai. Vadinasi, yra naudinga πος susieti su lie. pàs, s. sl. po ‘paskui’, lo. post, nepaisant Schwyzer, Gr. Gr. 2, 508. Dėl šių formų ryšio su προτὶ, πρός, žr. s. u. πρός. Dar žr. Bonfante, Word 7, 1948, 250 ir toliau.
Šaltinis:
Chantraine DEG, III, 932
Antraštė:
pàs
Straipsnelis:
Jotvingių paʃ ‘šalia, greta, pas’, plg. lie. pàs.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 77
Antraštė:
pàs
Straipsnelis:
Lie. pàs, gr. πος < ide. *pós.
Šaltinis:
Dunkel 2009, 55

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas