Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pati
Straipsnelis:
žr. marti
Šaltinis:
Thieme 1963, 241
Antraštė:
patì
Reikšmė:
žmona
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu lyginamuoju požiūriu aptarti baltų kalbų vadinamąją pirminę leksiką, pabrėžiant, pirma, ide. komponentą [t. y. archaiškas leksemas, reikšme ir forma visiškai atitinkančias giminiškų kalbų pavyzdžius] ir, antra, naujus elememtus [ t. y. baltų-slavų naujadarus, specifinius baltiškus pavadinmus ir slaviškus bei germaniškus skolinius], atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskiros baltų kalbos raidoje.] Žmona; moteris. Pavadinimai yra diferencijuoti. Lie. ‘moteris’ – móteris arba moteri̇̀škė (iš mótė, móter- ‘motina’), o ‘žmona’ – žmonà (plg. s. lie. žmuõ ‘žmogus’, pl. žmónės) arba pati̇̀ (: pati̇̀, pats). S. lie. kalbose išsaugoti du terminai: vieš-pat(i)s ‘šeimininkas’ ir vieš-patni ‘šeimininkė’, turintis tikslius atitikmenis s. i. páti- ‘šeimininkas’ ir pátnī- ‘šeimininkė’ (ide. *potis ir *potnī). Plg. s. le. poć-biega ‘žmona, pabėgusi iš vyro valdžios’, kur *poti greta naujesnio *podi : s. sl. gospodь ‘ponas; dievas’. Pr. wais-pattin acc. sg. ‘moteris’ (etimologiškai ‘namų valdovė’) arba genno ‘žmona’ ≤ *gʷenā.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 230
Antraštė:
pati
Straipsnelis:
Žr. pats
Šaltinis:
Buck 1949, 96
Antraštė:
pati
Straipsnelis:
Žr. pats
Šaltinis:
Rosinas 1988, 203
Antraštė:
pati̇̀
Straipsnelis:
Žr. pats
Šaltinis:
Трубачев 1959 b, 181–182
Antraštė:
pati
Straipsnelis:
žr. vilkė
Šaltinis:
Kortlandt 1977, 324–325
Antraštė:
pati
Straipsnelis:
Bl. ē ir ī/jā kamienų kilmė: […] 9) proterodinaminiai iH₂ kamienai: […] lie. pati […].
Šaltinis:
Kortlandt 1997, 162
Antraštė:
pati
Straipsnelis:
žr. vilkė
Šaltinis:
Kortlandt 1997, 159

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas