Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
patìs
Reikšmė:
Herr, Gate
Straipsnelis:
Dunkelis (Sprache 34, 24t.) kaip moteriškąją giminę padarančios priesagos -n- pavyzdį pateikia ide. *potnih₂- ‘Herrin’ (s. i. pátnī-, gr. πότνια šalia ide. *poti- ‘Herr, Gate’ (s. i. páti-, gr. πόσις, s. lie. patìs etc.). Čia *-ih₂ yra perteklinis, t. y. pridėtas prie ir taip moteriškosios giminės n kamieno, tada galima manyti, kad ide. *potnih₂- padarytas iš senesnio **potih₂- (arba giminei nerelevantiško **poti-) pagal semantiškai artimo ide. *(H)rēg̑(n̥)nih₂- ‘Königin’ (iš ide. *(H)rēg̑ōn- ‘König’) pavyzdį (plg. McCone 1998: 8).
Šaltinis:
Stüber 2004, 6–7
Antraštė:
pátis
Straipsnelis:
žr. pats
Šaltinis:
Lubotsky 1988, 30

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas