Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
paũtas
Straipsnelis:
Besikaitaliojančius kamienus *put-/pъt-/pyt- ‘išsipūtimas, išsipūsti’ gerai atspindi pietų sl. kalbos: slov. spitek ‘liguistas, silpnas vaikas’, kuris neabejotinai siejasi su kr. kak. ošpiten ‘gana mažas’, prieveiksmis ošpitno ‘skurdžiai’, ošpitoma ‘silpnai, blogai’. Minėtoms leksemoms giminiški pietų sl. šiaurės vakarų arealo žodžiai, išlaikę ryšius tarp kamienų *put- ir *pyt- [112]: slov. píta ‘višta (vaikų žodis), riešuto branduolys’, galbūt pîčka ‘kaulelis’ (< *pytj-), išvestinis pitan = putân ‘paukščio gūžys, gurklys’ ir toliau put, púta ‘gurklys, išvarža, riešuto branduolys’ [ir kt. vediniai], pútiti se ‘(išsi)pūsti’, s.-kr. pùtač = putȁča ‘gerklė’, kr. putan ‘struma’, kr. putańa ‘gurklys’. Be pietų sl. kalbų giminiškus žodžius randame le. kalboje: le trm. putyna ‘stora, grubi (moteris)’. Visos šios leksemų grupės pamatinę ide. šaknį *peu-/*pou-/*pŭ- + išplėstukas -t- gausiai atspindi ide. kalbos: la. putns ‘paukštis’, lie. paũtas ‘kiaušinis’, lo. putus ‘vaikas’, s. i. putrás ‘vaikas, sūnus’ (Pokorny 847).
Šaltinis:
Куркина 1984 (1986), 112–113
Antraštė:
paũtas
Straipsnelis:
Lie. paũtas ‘kiaušinis’ teisingai siejamas ne su s. r. пъта ‘paukštis’, le. ptak ‘t. p.’ ir kt., o su lie. pùsti, pū̃sti, s. sl. puchati ‘pūsti’ ir t. t., todėl juo nedera remtis, kai norima įrodyti le. jaje ‘kiaušinis’ ir jo atitikmenų tolesnį ryšį su ide. *au̯is ‘paukštis’ (plg. lo. avis ‘t. p.’).
Šaltinis:
Urbutis 1958, 217
Antraštė:
pautas
Straipsnelis:
Ide. kalbų žodžiai, žymintys sąvoką sėklidės, dažniausiai etimologiškai ir semantiškai siejami su sąvoka: ‘rutulys’, ‘sviedinys’, ‘akmenys’, ‘riešutas’, ‘kiaušinis’ ir t. t. Lie. pautas anksčiau taip pat reiškė ‘kiaušinis’, dabar dial. ‘kiaušinis’. Lie. pautas giminiškas pusti, la. pūte ‘pūslė, spuogas’. Žr. kiaušinis
Šaltinis:
Buck 1949, 256–257
Antraštė:
paũtas
Straipsnelis:
žr.: pùtė
Šaltinis:
Hinze 1984 b, 190
Antraštė:
paũtas
Reikšmė:
‘Ei, Hode’
Straipsnelis:
pawtte Gr. 74 ‘kiaušiniai’: lie. paũtas, pùsti ‘schwellen’, la. pàuts ir kt. ME s. v. pàuts bei Walde Vrgl. Wrtb. II 80.
Šaltinis:
Endzelīns DI, IV (2), 273
Antraštė:
paũtas
Straipsnelis:
Gr A pr. pawtte (lie. paũtas) [Kalbama apie priebalsio postgeminaciją po diftongų prūsų katekizmuose].
Šaltinis:
Смочиньский 1987 (1989), 29
Antraštė:
paũtas
Straipsnelis:
Jotvingių paud ‘paukštis’ galbūt sietinas su lie. paũtas, la. pàuts, pr. paute ‘kiaušinis’.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 77
Antraštė:
paũtas
Reikšmė:
kiaušinis
Straipsnelis:
žr. pausti
Šaltinis:
Grinaveckienė, Mackevič 1989, 71

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas