Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pérnai
Straipsnelis:
Chr. Stangas (Stang Chr. Lexikalische Sonderübereinstimmungen zwischen dem Slavischen, Balt. und German., Oslo 1972, 42) specialiai pabrėžia, kad lie. pérnai ir go. favins ‘praeitų metų’ turi tą patį elementą -n-. Deja, Chr. Stangas neatskleidžia šio formanto prasmės bei nenurodo, kad elementas -n-, Meillet (Общеслав. язык, 378) siūlymu buvęs ir sl. kalboje, plg. s. sl. ЛАНИ ‘praeitais metais’ < prasl. *ol-ni, kur -n- < ide. *en- ‘metai’.
Šaltinis:
Трубачев 1974 (1976)b, 181
Antraštė:
pérnai
Straipsnelis:
Nepritariu lingvistams (e. g. Schwyzer, Griech. Gram. I 424⁵; Specht, Ursprung d. idg. Dekl., 1944, 15), kurie lie. leksemoje pérnai ‘last year’ bei s. sl. lani ‘t.p.’ (< *ol-n- įžvelgia -n- ‘year’, dėl to, kad lie. žodžio pérnai kirtis suponuoja prolytę *peren-, o ši priimtina ir go. fram fairnin jera. Čia turime reikalo su ide. adj. *pereno-, kurio ir giminaitį (s. persų parana-, etc.) aptaria Gerševičius (Gerschewitch, Indo-Iranica – Mélanges Morgenstierne, 1964, 78 t., ypač 83). Sl. *oln- remiasi šaknimi, slypinčia dar ir lo. ollus.
Šaltinis:
Szemerényi 1965, 7
Antraštė:
pérnai
Straipsnelis:
Oset. faron/faræ ‘praėję metai, praėjusiais metais’. Bendras ide. žodis. Turi savyje s. i. para- ‘tolimas; praėjęs; švelnus’ išplėstą iranų priesaga -on; [...]. Iranėnų kalbose kaitaliojasi reikšmė ‘praėję metai’, ‘vakar’. Plg. persų pār, pāri̇̄n ‘praėję metai’ (dažniausiai junginyje su žodžiu sāl ‘metai’: pār-sāl), kurdų pār, bel. pāri̇̄ ‘praėję metai’, persų paran ‘vakar’, parēr ‘užvakar’, afg. parūn ‘vakar’, parōs ‘praėję metai’, orm. prān ‘vakar’ (Morgenstierne IIFL I 404), par. paṛa-suṛ ‘praėję metai’ (ibid. 281), Pamyro v. pārd ‘praėję metai’, Pamyro sg. parūzd ‘vakar’, Pamyro š. parwās, pərwās ‘praėję metai’, sogdų *pērnam (pyrnm) ‘ankstesnis, anksčiau’, s. persų paranam ‘anksčiau’, av. para ‘anksčiau’, s. i. para- ‘tolimas, ankstesnis; praėjęs’, purāṇa- ‘ankstesnis, buvęs’, parut ‘praėjusiais metais’, arm. heru, lie. pérnai, go. fairn-, fairneis ‘senas, praėjusių metų’, vok. fern ‘toli, praėjusiais metais’, ang. far ‘toli’, farrow ‘praeitais metais apsiteliavusi karvė’, gr. πάρος ‘anksčiau’ [442] πέρον ‘po ta puse’, πέρυσι ‘praėjusiais metais’.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ I, 422–423
Antraštė:
pérnai
Straipsnelis:
Gr. πέρυσι(ν) ‘praėję metai’. [889…] Senas prieveiksmis forma ir reikšme identiškas arm. heru, ide. *peruti. Taip pat galima gretinti su germ. kalba s. isl. i fjorđ, v. v. a. vert, be to, keltų kalbą su s. air. onn-uriđ ‘iš ankstesnių metų’ (balsių inversija?). Be galinio i s. i. perút ‘ankstesni metai’. Dūrinys, kurio antras žodis yra metų pavadinimas (plg. ἔτος) galbūt loc. linksnyje. Dėl formos su i, plg. Schwyzer, Gr. Gr. 1, 622 su išnaša 3. Pirmasis žodis *per- reiškia ‘pirmiau, anksčiau’ (kas yra praėję) ir taip pat figūruoja lie. žodyje pérnai, v. v. a. vern (su skirtingu antru žodžiu); *per- yra giminiškas su didele πέρᾱ, περί ir t. t. šeima. Žr. Pokorny 810 ir toliau, 1175.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 3 889–890
Antraštė:
pérnai
Straipsnelis:
Toch. A pärne, B parna ir parra, adv. ‘lauke, iš lauko, be’, prepozicija (B) ‘atmetus, išskyrus’, postpozicija (B) ‘be’, priešdėlis (B), pvz., su länt- = ‘herausgehen’ su B vediniu pärnāññe ‘neišventintas, eretiškas’. Jau Meillet apud Lévi leidinyje Hoernle, Manuscript Remains (1916) 381, pagrįstai šį žodį lygino su s. i. pára- ‘toli, nutolęs, atitolęs’, gr. πέρᾱ ‘anapus’, πέρᾱν ‘anapus, kitoje pusėje’, go. fairra, s. isl. fjarri, s. v. a. ferro ‘toli’. Išplėtimą -n- toch. A pärn-, B parn- < ide. *pern- (teoriškai *pr̥n- taip pat galimas) randame go. fairneis, anglosaksų fyrn, s. v. a. firni ‘senas’, lie. pérnai, kurie tą patį *pern- vartojamą laiko reikšme. Pastaba: B parra yra -rn- > -rr- asimiliacija (plg. Van Windekens, Orbis 19 (1970) 400.
Šaltinis:
Windekens 1976, 364
Antraštė:
pérnai
Straipsnelis:
žr. dešinas
Šaltinis:
Ambrazas 2005, 13
Antraštė:
pérnai
Reikšmė:
last year
Straipsnelis:
Knygoje aptariami pragermanų n kamieno daiktavardžiai, iš kitų kamienų daiktavardžių išsiskiriantys vokaline ir konsonantine šaknies variantų įvairove. Go. fairra, s. isl. fjarri ‘far’ < *perH-noi ~ lie. pérnai ‘last year’.
Šaltinis:
Kroonen 2011, 41–43
Antraštė:
pérnai
Reikšmė:
last year
Straipsnelis:
Pan-germanų lokatyvas *ūtai turėtų būti antrinis, jis buvo suformuotas aliatyvo *ūt pagrindu. Turint omenyje opoziciją *uppai ir *innai, kurie kildintini atitinkamai iš *up-noi ir *h₁en-noi, germanų kalbose nėra duomenų, liudijančių lokatyvą **uttai iš *ud-noi. Antra vertus, galimas dalykas, kad s. sl. vъně tęsia kaip tik šią formą. Priesaga *-noi randama ir lie. pérnai ‘last year’ < *perH-noi.
Šaltinis:
Kroonen 2011, 90
Antraštė:
pérnai
Reikšmė:
letztes Jahr
Straipsnelis:
[Šalia nemažai šakninių daiktavardžių nėra veiksmažodžių, taigi daiktavardžiai negali būti nei nomen actionis, nei nomen agentis, pvz.:] *h₁en-/*h₁n- ‘Jahr’: gr. ἐνίαυτος ‘Jahr’ < *‘Ruhe im Jahre’, ἔνος Hsch., lie. pérn-ai < *per-h₁n-oh₁-i ‘letztes Jahr’.
Šaltinis:
Tremblay 2011, 578
Antraštė:
pérnai
Straipsnelis:
Anot F. Kluge (1884), germ. n-kamieno formoms būdingos dusliosios geminatos šaknies pabaigoje, atsiradusios dėl pragerm. prieštoninės n-asimiliacijos garsų pokyčių, pvz., go. fairra, s. norv. fjari ‘tolimas; toli’ < protoide. *pérH-noi (plg. lie. pérnai).
Šaltinis:
Scheungraber 2011, 93–94

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas