Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
plūšìs
Straipsnelis:
Alb. kalba pažįsta žodžių, kurie nepaklūsta bendrajai alb. fonetikos taisyklei: *-s- > alb. -h-/-Ø̸-. Ide. *-s- > alb. -sh po ide. *ū: alb. plish ‘Phragmites communis’ - lie. plūšìs ‘nendrė, švendrė’.
Šaltinis:
Orel 1985, 280
Antraštė:
plūšìs
Reikšmė:
meldas, nendrė
Straipsnelis:
Alb. plish m. ‘Phragmites communis, meldas, nendrė’, plizhgë f. ‘meldas, nendrė’. N. Joklis susiejo su ide. šaknimi *(s)phel- ‘skelti’. Šis žodis gali būti artimas giminaitis lie. pl(i)ušė, plušìs ‘meldas, nendrė’.
Šaltinis:
Çabej 1965b, 19
Antraštė:
plūšìs
Reikšmė:
„nendrės, meldai“
Straipsnelis:
žr. pliūšis
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 189

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas