Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ráižyti
Straipsnelis:
Lie. ráižyti (-o) įprasta laikyti rė́žti (-ia) vediniu dėl jų leksinės reikšmės tapatumo [LKG 1965 1 109] [...]. Be to, dėl ráižyti šalia rė́žti atsiradimo, kitaip sakant, nedėsningos šaknies balsių kaitos ė: ai susiformavo laikyti vien baltų gráižyti šalia gri̇́ežti [FrnW 690, 692–3] yra aiškiai nepakankama. Lie. ráižyti vietą baltų kalbų leksinėje-semantinėje sistemoje teisingai suvokė jau P. Skardžius, pažymėdamas: „... tačiau, kaip rodo lenkų rznąć ‘pjauti, drožti ...’ ir la. raîze ‘gėla, geliąs skausmas ...’ mūsų ráižyti galėjo būti sudarytas šalia išnykusios šaknies *riž-“. Anksčiau panašiai galvojo Endzelynas. Čia iškeltą teiginį, kad ráižyti turi dėsningai i balsių kaitos eilei priklausantį dvigarsį ai, nesunkiai galima paremti ir kt. faktais.
Šaltinis:
Karaliūnas 1982a, 61
Antraštė:
raižýti
Reikšmė:
einschneiden
Straipsnelis:
žr. raižas
Šaltinis:
Schuster-Šewc 2009, 298
Antraštė:
ráižyti
Straipsnelis:
žr. laikyti
Šaltinis:
Fecht 2010, 26

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas