Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ri̇̀bti
Straipsnelis:
žr.: ribė́ti
Šaltinis:
Antraštė:
rìbti
Straipsnelis:
žr. raibas
Šaltinis:
Kabašinskaitė, Klingenschmitt 2004, 97–98
Antraštė:
rìbti
Reikšmė:
ņirbēt
Straipsnelis:
La. ripsna ‘sīki vilnīši; ūdens ņirbēšana’ sudarytas su formantu -sn- iš išnykusio veiksmažodžio *ribt ‘ņirbēt; mirgot’ ir atspindi asimiliaciją (< *ribsna). Semantiškai panašūs žodžiai su rib- randami lie. kalboje: rìbti ‘ņirbēt’, ribė́ti ‘mirdzēt, mirguļot; viļņot sīkiem viļņiem’ (sniegas riba, vanduo riba, LKŽ XI, 527), ribúoti ‘ripot; mirdzēt, ņirbēt; viļņot’ (LKŽ XI, 532), ribulỹs ‘raibums, plankums (acīs)’, ribuliai ‘sīki vilnīši’ (LKŽ XI, 531), ribuliúoti ‘ņirbēt; trīsēt; viļņot sīkiem viļņiem’ (LKŽ XI, 531). Todėl la. (kuršizmas?) ripsna yra vienas iš giminiškų bl. kalbų žodžių, padarytų iš veiksmažodžio šaknies *r(e)ib-, iš kurios kildinami veiksmažodžiai la. rèibt ‘griezties (par galvu); mesties raibam gar acīm’, lie. ribėti ‘mirgot, spīguļot’, būdvardžiai la. ràibs, lie. raĩbas ‘lāsains; svītrains (par putniem)’, pr. *rāiba- ‘svītrains’ etc.
Šaltinis:
Laumane 2001, 69

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas