Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ródyti
Straipsnelis:
*rēdh+ / *rōdh+ / *radh+: s. v. a. rātan ‘patarti’ / lie. rodyti ‘show’, rodjan ‘kalbėti’ / lie. ràsti ‘find’ (Weber D., 1965, Einige Verba mit langvokalischen Wurzel im Indogermanischen, AION – L6, p. 8).
Šaltinis:
Nyman 1985, 58
Antraštė:
rodyti
Straipsnelis:
Lie. (pa)rodyti, la. rādīt, galbūt gimin. s. sl. raditi ‘rūpintis’, go. garēdan ‘būti rūpestingam, atidžiam’, rōdjam ‘kalbėti’, s. ang. rædan ‘patarti, valdyti, aiškinti’, s. v. a. rātan ‘patarti, atsižvelgti’, s. i. rādh- ‘paruošti, pasukti’ ir t. t. Ide. k. žodžių, reišk. ‘rodyti’, semant. šaltiniai labai įvairūs, šie žodžiai gali būti susiję su sąv.: ‘matyti’, ‘žiūrėti’, ‘akis’, ‘pasirodyti’, ‘spindėti’, ‘protingas’, ‘žinoti’ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 1045
Antraštė:
ródyti
Straipsnelis:
žr. klausti
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 159–160
Antraštė:
ródyti
Reikšmė:
rodau
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariamos lietuviškos glosos 1501 m. mišiole. 1 sg. praes. formą rodživ 68, t.y. ródžiu ‘rodau’ reprezentuoja esamojo laiko dā-kamienių formų virtimą i̯ŏ-kamienėmis, kuris labai paplitęs rytinio raštų kalbos varianto tekstuose.
Šaltinis:
Narbutas, Zinkevičius 1989, 339

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas