Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ruõpti
Straipsnelis:
(Straipsnyje norima atskirti kitų kalbų leksinius ingredientus nuo šalia egzistuojančių pačių slavų absoliučiųjų sinonimų praslavų leksikoje). Prasl. jama ‘duobė, ola’ – keltizmas, o jo absoliutusis sinonimas prasl. rupa – baltiškasis leksinis ingredientas. Prasl. rupa: s.-kr. pу̏na ‘duobė, ola’, slov. rupa ‘ola’, mak. pyna ‘duobė, urvas’, bulg. pyna ‘duobė, skylė’, ukr. pyna ‘duobė bulvėms saugoti’ genetiškai siejasi su lie. ruopà ‘duobė, griovys’, ruõpti ‘rausti’, raũpti ‘kasinėti’, s. isl. rauf ‘skylė, anga’, s. i. rōpam ‘skylė, ola’.
Šaltinis:
Мартынов 1982, 180
Antraštė:
ruõpti
Straipsnelis:
Prasl. jama ‘duobė, ola, kapas’ turi absoliutųjį sinonimą rupa. Tačiau pietinių slavų kalbose jama plačiau vartojamas ‘duobės’ reikšme, o rupa – ‘skylės, angos’ reikšme. Prasl. rupa turi reguliarių baltų ir kitų ide. kalbų atitikmenų: lie. ruõpa ‘duobė, griovys’, ruõpti ‘rausti’, s. isl. rauf ‘skylė, plyšys’, s. i. ropam ‘skylė, ola’.
Šaltinis:
Мартынов 1982, 25
Antraštė:
ruõpti
Reikšmė:
durchstechen; graben
Straipsnelis:
žr. ruobti
Šaltinis:
Schall 1966, 27–28

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas