Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
samdà
Straipsnelis:
Ukr. k-je fiksuojami dktv. ir v., kurie tarpusavyje susiję: судóма ‘mėšlungis, traukulys’ ir судóмити ‘(mėšlungiui) tampyti, (beasm.) laužyti, gelti, sutraukti, suriesti’. Be to, ši leksema žinoma Dono šnektose: судóмить ‘minkyti, glamžyti, maigyti’. Remdamiesi šių leksemų semantikos atitikimu ‘sujungimas, suminkymas, sumaišymas’ [21] siūlome hipotezę, kad poroje pirminis yra dktv. судoма (су- < сǫ yra vardaž. priešd.) ir minėtas dktv. priklauso ide. *dhē- ‘dėti’ > prasl. *dě-ti lizdui. Leksemą *sǫdoma galime laikyti redukuotos šaknies ir pries. -m- junginiu, plg. ide. lizdo *dhē- vedinį gr. θαμά ‘tankiai, vientisa masė, dažnai’; pailgintas šaknies laipsnis + pries. -m-: gr. ἀνάθημα ‘priedas, aukojimas’, lie. dėmė. Semantikos požiūriu galimybę, kad *sǫdoma priklauso ide. lizdui *dhē-, patvirtina su ide. prieš. *som- išvestų dktv. reikšmės, plg. s. i. saṁdhā́ ‘sutartis’, saṁdham ‘sujungimas’, lie. samdà, sl. *sǫdъ ‘indas, susirinkimas’, pr. sen senditmai rānkān ‘sukryžiuotomis rankomis’ (Pokorny I 237; Fraenkel 761, 91).
Šaltinis:
Варбот 1981 (1983), 21–22
Antraštė:
samdà
Straipsnelis:
Galbūt lie. samdà ‘Miete’ yra aiškintinas iš ide. *som-dʰh₁-áh₂, savo bazine struktūra //sO̯-dʰeh₁-é’h₂// ‘susidėjimas, susivienijimas’, t. y. kaip vedinys iš *sm̥-dʰéh₁- ‘su(si)dedąs, [218] susivienijąs’, plg. frazeologinį junginį ved. sam+dhā ‘susivienyti’, bet taip pat ‘[einen Bund] schließen’³² [³² Lie. žodžio amžių rodo sutapimas su juristiniu s. sl. sǫdъ ‘teismas’ (‘Rechtsspruch, Gericht’)], kuris yra tikrai ir prielinksnių ved. sahá, av. hada, s. persų hadā + Instr. ‘kartu su’ pagrindas [Nom.-Acc. sg. n. *sm̥-dʰéh₁ + Instr. ‘sykiu (su kuo) darąs’ su dėsningu laringalo išnykimo žodžio gale (im Auslaut)?) [219].
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 218–219

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas