Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sárgas
Straipsnelis:
Pr. butsargs „namų šeimininkas“ antrasis elementas tiksliai atitinka lie. sárgas (plg. sar̃gis, sargìnis, sárgienė, sargìnė, sargùs ir kt.), la. sar̂gs, r. сто́рож (s/t/org-). Visas žodis atitinka lie. bùto sárgas (t. p. plg. námsargas, nam̃sargas).
Šaltinis:
Топоров ПЯ I, 274
Antraštė:
sárgas
Straipsnelis:
Toch. A särt(t)- „stumti, raginti, dirginti, kurstyti“ su (tiktai kauzatyvinėmis) formomis: A part. praet. ṣaṣärttwu; B praes. med. ṣarttastär, part. praet. ṣeṣartu, subst. der. ṣertwe „raginimas, skatinimas, kurstymas“. Reikia kildinti iš senos formos *ṣärk- ir t. t. (-rkt- > -rt- supaprastinimas); *ṣärk- yra giminiškas su lie. sérgmi, sárgas ir la. sar̃gs „sargas“, lie. pasárga, pasérgėti. Du pastarieji žodžiai pateikia reikšmę, kuri labai priartėja prie reikšmės „stumti, raginti, dirginti, kurstyti“ ir prie reikšmės „raginimas, skatinimas, kurstymas“. Reikia pažymėti, kad iki šiol baltų žodžiai praktiškai buvo izoliuoti (plg. Fraenkel, LEW, 776 ir toliau). Prie šio *ṣärt- < ide. *serg- (B ṣertwe < * ṣerktwe, *ṣerk- < ide. *sērg-) buvo pridėta priesaga A *-tu-, B -twe < ide. *-tu̯o-: vadinasi, manoma, kad s. i. -tva- charakterizuoja veiksmažodžio vardažodinę sistemą (kártva- „faciendus“, hántva- „occidendus“ ir t. t.). Kaip ir kiti toch. veiksmažodžiai su -w-, A ṣärtw- bei B ṣärtt- (čia asimiliacija -tw-> -tt-) yra padaryti iš vardažodinės formos.
Šaltinis:
Windekens 1976, 452
Antraštė:
sárgas
Reikšmė:
sargybinis
Straipsnelis:
žr. sargus
Šaltinis:
Vanags 1994, 39
Antraštė:
sárgas
Straipsnelis:
M. Mažvydo katekizmo pratarmėje aptinkamo sudurtinio žodžio laukasargas antrasis dėmuo – sárgas. Kitose kalbose esama šios šaknies atstovų, tačiau jų giminiškumas su lie. sárgas svarstytinas. Semantiniu požiūriu sl. *storg-/sterg- giminiškas lie. kalbos žodžiui, nepaisant jų pradžio priebalsių skirtumo. CS *st- įprastai laikomas antriniu ir atsiradusiu dėl dviejų ide. šaknų kontaminacijos, nors dar nėra aišku, kokios tai buvo šaknys.
Šaltinis:
Leeming 1996

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas