Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sémti
Straipsnelis:
žr. imti
Šaltinis:
Karaliūnas 1990a, 129
Antraštė:
sémti
Straipsnelis:
Taip pat ir arm. argelum „sukliudau“ yra turbūt pirminis veiksmažodis [Šitaip – Pedersen priešingai nei Meillet, Esquisse d’une grammaire compareé de l’armenien classique, 2 éd. (1936) p. 112, kuris jame deminutyvinį veiksmažodį įžiūri. Pedersenas dar atsimena atvejus kaip kad gr. ἰνδάλλομαι„pasirodyti, lyginti“, kur vardažodis tik atskleistas yra, ir lo. sepelio; pastarasis Benveniste’o (Origines p. 47) vėl siejamas su vardažodžiu sep-el- (daiktav. ar būdv. n.) (su *sep- s. i. sapati „rūpinasi“). Bet galvotina ir apie la. smelu, smelt greta lie. semiù, sémti „schöpfen“ su W. Schulze, Kleine Schriften p. 474]
Šaltinis:
Solta 1970, 75
Antraštė:
sémti
Straipsnelis:
Toch. A sum-, B sāmp- (taip pat somp-) „imti, pagrobti; pašalinti, išnešti, traukti“ su formomis: A praes. med. sumnātär, part. praes. act. sumnānt, subst. verb. sumālune; B inf. sā̌mpatsi, praet. med. sampāte-ñ, part. praet. sassāmpau, praes. med. sompastär, subst. der. sampauca „kas išneša, kas ima“. Šis veiksmažodis negali būti atskirtas nuo toch. A. sām- „imti į save, išsaugoti, kaupti“, kurį reikia kildinti iš ide. *sem- ir t. t. „vientisas, visuma“: plg. gr. ἀμάομαι „rinkti, kaupti, taupyti“ < ἅμα „visuma“. Kadangi greta gr. ἀμάομαι taip pat yra ἄμη „vandens kibiras“ (ἅμη), tai taip pat reikia nurodyti lie. semiù, sémti „(mit einem Schöpfgefäsz, der hohlen Hand, einem Löffel) schöpfen, nehmen, schaufeln, entleren“, kurio reikšmė visiškai atitinka A sum-, B sāmp- reikšmę. Dėl gr. ir lie. žodžių plg. Frisk, GEW I 88 ir tol.). Toch. A sum- < *sämu- < ide. *sₑmu- (vardažodinė forma reiškianti „kėlimo veiksmas“). Vokalizmas u, atsiradęs ir umliauto (gale *-u- išnyko vėliau) A dialekte buvo apibendrintas. B sāmp- kilo iš senesnio *sōmu̯- (tas pats pailginimas kaip ir A sum- < ide. *sₑmu-, tačiau atsiradęs prieš balsį: *sōmu̯o-, tematizacija?) su * > p. Reikia pabrėžti, kad B sāmp- vokalizmas yra toks pat kaip ir A sām-. B somp- reikia kildinti iš senesnio *sompo- < *sāmpo-: žr. daugelį kitų veiksmažodinių formų su o-o < -*o. [445] Gretinimo su lo. sumere „imti, pakelti“ (Hermann, KZ 50 [1922] 311) reikia atsisakyti (žr. taip pat Pedersen, Tocharisch (1941) 226).
Šaltinis:
Windekens 1976, 445–446
Antraštė:
sémti
Straipsnelis:
[Karaliūnas linksta pritarti, kad semti giminiškas su ἀμάομαι (FRnW). Jų giminaičiai toch. A sām- „imti sau… kaupti…“ < ide. *sōm-, A sum- „(nu-, at-) imti, pašalinti…“ (< protoch. *sämu- < ide. *sm̥u-), B sāmp- „t. p.“ (< ide. *sōmu̯- su *-u̯- vėliau virtusiu -p-); iš germ. čia gali priklausyti go. samjan ‘patikti’, s. isl. semja ‘(su)daryti, (su)durti, (su)dėti, (su)tvarkyti’, norv. semja, šved. dia. sämjas ‘vieningu būti ar tapti’. Germ. veiksmažodis iteratyvams-kauzatyvams būdingą šaknies vokalizmą a (< ide. o) kaip ir lie. deverbatyvai pvz. samáuti (-áuja, -áuna) „samstyti; su samčiu gaudyti žuvis“, samuoti „samstyti“] Kai kurios toch. veiksmaž. formos atspindi ide. šaknies *sem-/ sm̥- „viena, kartu“ alomorfą *sōm-. Įdomu, kad šios šaknies variantą su pailgintu šaknies vokalizmu randame, atrodo, paliudytą ir lie. kalboje. Tai somúoti „dainuojant sudaryti naują formą su kitu žodžiu“ […] [130] […] Kad čia esama pailgėjusio trumpo šakninio balsio, matyti iš samatúoti struktūra rodo jį deminutyvą esant […] Buvęs pamat. vardaž. *sam-at- „posmas ir pan.“ su priesaga -at- jau galėjo būti pasidarytas iš veiksmažodinės šaknies *sem- „vieną su kitu segti, sieti, jungti“ […] Su formantu *-eu̯- (: toch. *-u̯-) ir šakninio balsio pailginimu somúoti galėjo būti pasidarytas iš šaknies *sem-. Veiksmažodžiui somúoti esant pirminiam […] soma ir súoma būtų retrogradiniai vediniai. [131] [Karaliūnas apžvelgia ilgą nuomonių virtinę, siejančių sémti su la. smel̂t, bet jis linkęs šį ryšį paneigti].
Šaltinis:
Karaliūnas 1990a, 130–133
Antraštė:
sémti
Straipsnelis:
Pirminiai veiksmažodžiai, tiesiogiai kilę iš *-ā- kamienų ir turintys paralelių, armėnų kalboje negausūs; kitose kalbose paplitę antriniai junginiai su *-ā-i̯e- ir kiti veiksmažodžių kamienai: arm. amam (-anam, -anem, -ayem) „pripildau, pilstau“ < *sьm-ā- iš *sem- „semti, lieti“ (šalia gr. ἀμάω „valau, tvarkau, išpilstau, supilu“, lie. semiù ir kt.
Šaltinis:
Джаукян 1982, 176
Antraštė:
sémti
Straipsnelis:
žr. samtis
Šaltinis:
Vijūnas 2009, 100–104

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas