Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sámtis
Straipsnelis:
žr. imti
Šaltinis:
Karaliūnas 1990a, 129
Antraštė:
sámtis
Straipsnelis:
Lietuvių kalboje yra keletas t(i̯)o kamieno daiktavardžių, kuriems būdinga struktūra R(o)-t(i̯)o- ir šakninis kirčiavimas, pvz., sámtis (~ sémti), dañgtis (~ deñgti), dãgtis (~ dègti), kam̃štis (~ kim̃šti), raĩštis (~ rìšti) etc. Jų šaknies balsis visada yra o laipsnio ir visada skiriasi nuo pamatinio veiksmažodžio šaknies balsio. Šalia yra ir moteriškosios giminės ti kamieno žodžiai, plg. dangtìs, dagtìs, lanktìs ‘reel, swift (in textile)’ (~ leñkti). Minėtuosius t(i̯)o kamieno daiktavardžius galima interpretuoti dvejopai. Viena vertus, o laipsnio vokalizmas kartu su formantu -t- rodytų, kad tai gali būti seni t kamienai (*sómH-t- /*sémH-t-, *dóngh-t- / *dhéngh-t-, *dhógʷh-t- / *dhégʷh-t- etc.). Jų perėjimas į (t)i kamieną neturėtų stebinti, plg. naktìs (t kamienas → ti kamienas → i kamienas). Perėjimas iš moteriškosios giminės i kamieno į vyriškosios giminės i̯o kamieną taip pat nėra retas, plg. karštìskar̃štis, pyktìspỹktis, girtìs ‘girtumas (drunkeness)’ → gir̃tis etc. Kitų ide. kalbų neliudijamas o laipsnis CeR(C) tipo šaknyse galėtų būti aiškinamas arba kaip tarminė ypatybė (plg. dar ántis, jei rekonstruojamas t kamienas *h₂ónh₂-t- / *h₂énh₂-t-), arba kaip įsivestas pagal analogiją su CeC tipo šaknimis (pvz., dagtis. Kita vertus, samtis tipo žodžiai gali būti interpretuojami ir kaip nuo seno priklausę i kamienui. Tokią mintį iškėlęs buvo jau P. Skardžius (1941: 328). Pasak Nussbaumo (2004), dar ide. prokalbėje galėjo būti daromi i kamieno vediniai su o laipsniu šaknyje iš tematinių darinių. Lietuvių kalboje šį modelį liudytų tokie pavyzdžiai kaip sū́ras ‘salty’ vs. sū́ris ‘cheese’ [Išnaša 218: Yra ir sū̃ris ‘saltiness’, tik nerasta moteriškosios giminės pavyzdžių.], kárštas vs. karštìs, pìktas vs. pyktìs, gir̃tas vs. girtìs, kal̃tas vs. kal̃tìs etc. Kai kurie samtis tipo žodžių pamatiniai žodžiai gali būti nurodyti, pvz., dagtis greta degtas ‘baked (of bricks or pottery)’, plg. s. i. dagdhá-, kimrų goddaith (< ide. *-dhegʷh-to-; IEW.240f.); sagtis turi paralelę sanskrite, plg. sakti- ‘connection’ greta sakta- ‘clinging to’ etc.
Šaltinis:
Vijūnas 2009, 100–104
Antraštė:
samtis
Straipsnelis:
žr. nepuotis
Šaltinis:
Vijūnas 2009, 169–180

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas