Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skaudė́ti
Straipsnelis:
Pritariame Fasmerio (Фасмер III 386) nuomonei, kad siūlymas r. trm. прогáдка, прогáдь ‘nesėkmė, apsirikimas, klaida, žiovulys’, прогедáть ‘nepastebėti (ko nors), pražiopsoti (ką nors), nepamatyti’ gretinti su lie. skaudė́ti ‘schmerzen, weh tun’, skaũsti ‘skriausti, įžeidinėti’ dėl fonetikos yra perdėm abejotinas.
Šaltinis:
Петлева 1978, 18
Antraštė:
skaudė́ti
Reikšmė:
jausti skausmą, sopėti
Straipsnelis:
R. скудáть ‘хворать’ galėtų būti etimologiškai su pojūčių veiksmažodžiu lie. skaudė́ti, skaũda / skaũsta / skaũsti / skaũdžia / skaũdi, -ė́jo ‘jausti skausmą, sopėti’ : la. skàudêt, skàudu; skàudit ‘pavydėti’, jei rusų kalbos veiksmažodžio šaknies vokalizmas -u- < *-ou-. Jei -u- < *-ǫ-, tuomet r. скудáть sietinas su sl. skǫda ‘недостаток, скуда’ r. скуден ‘skurdus, menkas, negausus, vargingas’; la. skundêt, -u / -ẽju ‘pavydėti’.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 129–130

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas