Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skrabė́ti
Straipsnelis:
Praslavų gramatikai svarbus iki šiol nepastebėtas atitikime faktas: lie. skrabė́ti ‘шуметь’, la. skrabēt ‘глодать, грызть’, lie. skrebė́ti ‘скрипеть’, la. skrebelis, skreblis ‘ворчун’, lie. skri̇̀bti ‘околевать, издыхать’, la. skribīt ‘лущыть, скребать’ (redukcinis laipsnis) ir slovėnų (visi trys balsių kaitos laipsniai) hróbati, hróbiti ‘глодать’, hrébati, hrebatati ‘скрипеть, хрипеть’ ir hȓbati, hȓbam ‘глодать, грызть’. Slovėnų kalboje vienu metu egzistuoja visi trys ablauto laipsniai su pradiniu sk-: škrobáti ‘царапать, грызть’, škrebáti ‘грызть, бренчать ’ ir škȓbati ‘грызть’; be to, yra ir slov. forma (su -ā- laipsniu) škrábati, plg. lie. skróbti ‘осушиться’. Formos be pradinio -s- lie. lytyje krabždė́ti, la. krabināt ‘звенеть’ visiškai atitinka slov. krábati ‘царапать’. Vadinasi, baltiškajam žodžio pradžios sk- slavų kalbose egzistuoja du skirtingi refleksai: iš dalies х-, taip pat ск-. Vadinasi, galima tarti du skirtingus praslavų dialektus. Vėliau slavų dialektuose dažniausiai išlikdavo tik vienas izoliuotas žodis su tokiu kamienu, todėl jį etimologiškai aiškindavo skirtingai.
Šaltinis:
Безлай 1977, 17
Antraštė:
skrabė́ti
Straipsnelis:
žr. skrebti
Šaltinis:
Urbutis 1997a, 13
Antraštė:
skrabė́ti
Reikšmė:
krebždėti; braškėti, gurgždėti; šiaip taip krutėti; kalbėti, plepėti
Straipsnelis:
R. dial. скрóбать, -аю ‘gremžti’, le. skrobać, č. skrábati netiesiogiai susiję su lie. skrabė́ti, skrãba, -ė́jo. Greičiausiai šalia šaknies bl.-sl. *skrab- / *skrob- ‘gremžti, gramdyti’ egzistavo ir imitatyvinė šaknis, iš kurio kilęs lie. skrabė́ti.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 125–126

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas