Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skỹda(s)
Straipsnelis:
E. Frenkelis savo žodyne pateikia tik tą šio lie. žodžio etimologiją, anot kurios lie. skỹda(s) esąs germanizmas. Savo laiku J. Enzelynas [turbūt kad nežinojo germ. žodžio – E. Frenkelis (Alminauskis II b) tokiu laiko fryzų skîd, s. v. a. scît, s. isl. skiot- iš kurio galėtų būti atsiradęs bl. atitikmuo] teigė, jog lie. skỹda(s) galįs būti ir baltiškas žodis [95]. Etimologizuodami lie. skỹda(s), privalome atsižvelgti į tai (E. Frenkelis šito nemini), kad jau XVII a. daugelio autorių darbuose fiksuojamas la. atitikmuo šķīda, plg. ME s. v.; FBR 10, 110. Taip pat, anot Schwers (JMM 1927, 1, 117), lie. skỹda(s) esąs bl. žodis. Kad čia turime reikalo su bl. žodžiu, liudija ir paralelinė s. la. forma: šķīdre. Pastaroji rodo esant tokį pat ryšį tarp šķīst ir šķīdra kaip ir tarp panašaus turinio žodžių poros šķiest: šķiedra. Taigi pamatinė, ir su tiesioginiais santykiais sutampanti lie. skỹda(s), la. šķīda reikšmė būtų ‘Brett, Scheide, Span’. Aptariamasis žodis nusako šito gynybai vartojamo ginklo formą, o ne funkciją (priešingai nei la. vairuogs, besiremiąs v. ‘abwehren’ šaknimi).
Šaltinis:
Rūķe-Draviņa 1963, 95–96
Antraštė:
skỹda(s)
Straipsnelis:
Žr. skydas
Šaltinis:
Rūķe-Draviņa 1963, 95–96

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas