Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
smãgenes
Reikšmė:
„smegenys“
Straipsnelis:
Oset. mağz „smegenys“. Kilęs iš iranėnų *mazga-, ide. *mozgo-. Plg. persų maγ, pehlevis mazg, mazγ (Henning, BSOS 1943, XI 718), bel. mažg, maǰg, afg. māγə, Pamyro š., Pamyro v., Pamyro i maγ (iš persų?), Pamyro s. mužg, jagn. maγ „smegenys“ (Gramm. sogd. I 110), tadž. maγ „riešuto branduolys“, sogdų *maγ- (, ), sakų majsä, mijsaa, məjsaa, chorez. mazγ (Henning, Khwar. 14), av. mazga-, s. i. majjan-, s. sl. mozgъ, r. мозг, pr. musgeno, lie. smãgenes, s. saksų marg, vok. Mark (← *mazga-) „smegenys“.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ II, 66
Antraštė:
smãgenės
Straipsnelis:
K. Polianskio žodyne (Polański K. Slownik etym. jez. Drzewian połabsk. Zeszyt 3. Wrocław, 1973, 414) pateiktą polab. leksemą müzdin „smegenys“, charakteringą vedinį *moždž-enь (kartu su le. możdżeń „dykaragių žvėrių kaktoje, ties rago išaugimo vieta, esantis kaulinis gumbas“, n. luž. móržony „smegenys“, s. r. мождени „t. p.“) galime laikyti žodžių darybos archaizmu, menančiu, turbūt, dar ide. laikus, plg. pr. muzgeno „kaulų smegenys“, lie. smãgens pl. (< *mazgen-) „smegenys“, smãgenės, s. i. majjan- „šerdis, branduolys“.
Šaltinis:
Трубачев 1973 (1975) b, 180
Antraštė:
smãgenės
Reikšmė:
„smegenys“
Straipsnelis:
žr. smogti
Šaltinis:
Мельничук 1984 (1986), 140
Antraštė:
smãgenės
Straipsnelis:
[Tikrai ide. kilmės yra] pr. musgeno ‘kaulų čiulpai, Mark’ (EV 74 = ‘smegenys’), plg. s. i. majjā́ ‘t. p.’, s. v. a. mark ‘(kaulų) čiulpai’ ir kt., su metateze – lie. smãgenės, la. smādzenes ‘kaulų čiulpai, smegenys’.
Šaltinis:
Euler 1983, 37

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas