Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
smõgti
Straipsnelis:
[Šaknys, kurių s-mobile stovi prieš priebalsį tėra vien struktūriniai šaknų variantai, turėjusių komponentą s po priebalsio (minėtas priebalsis gali būti išplėstas):] 3. Šaknis *ms- I ‘blaškyti, svaidyti, atmesti, nepriimti, sudaužyti, trinti’: variantas *sm- – gr. σμικρός ‘mažas’ σμίλη ‘peilis, kaltas’, σμινύη ‘kirtiklis, kaplys’, σμίς ‘pelė’, σμοιός ‘bjaurus, šlykštus’, σμυός σμερδαλέος ‘bjaurus’, σμήχω ‘trinu’, σμωχω ‘perlaužiu’, lo. *smitto ‘metu, išleidžiu’ (s. cosmittere), s. v. a. smid ‘kalvis’, smal ‘mažas’, norv. smola ‘sutrupinti’, v. v. a. smuz ‘purvas’, s. fryz. smita ‘mesti’, v. ang. smolder ‘dūmai’, šv. trm. smakka ‘tėkšti į žemę’, lie. smõgti (smogiù), smãgenis ‘smegenys’, susmi̇́žęs ‘mažas, sužalotas’, smū̃gis, smáugti ‘mesti, mušti, plakti’, smirdė́ti, smélkti ‘skaudėti, diegti’, smélti ‘už(si)teršti’, smela ‘derva’, smulkùs, smelỹs ‘smėlis’, la. smulêt ‘teršti’, smalks ‘smulkus’, trm. smadži ‘skiedrelės’, smudži ‘musės’, prasl. *smьr̥kati, *snььděti, smola, r. trm. смагать ‘mušti, plakti’.
Šaltinis:
Мельничук 1984 (1986), 140
Antraštė:
smõgti
Reikšmė:
staigiai, stipriai suduoti
Straipsnelis:
žr. smagus
Šaltinis:
Vanags 1994, 37

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas