Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
smel̃kti
Straipsnelis:
žr. smelus
Šaltinis:
Безлай 1977, 19
Antraštė:
smė̃lkti
Straipsnelis:
Bezlajaus (Bezlaj F. Etimol. slovar. slovens. jez. Knj. II: K-O. Ljubljana, 1982) nuomone slov. mólkel „duslus (balsas)“ turi atitikmenis tik bl. kalbose, plg. lie. smė̃lkti „nuvysti“ [187]. Įdėmiau pažvelgus į šiuos bl. ir sl. atitikmenis, galima prisiminti ir daugiau atitikmenų, pvz. reikia išsiaiškinti ar slov. mólkel „duslus (balsas)“ nėra giminiškas sl. *mьlčati.
Šaltinis:
Куркина 1983 (1985)b, 187–188
Antraštė:
smélkti
Straipsnelis:
Germ. smert-a- ‘skaudėti, schmerzen’ (s. ang. smeortan ‘skaudėti, schmerzen’, v. ž. ol. smerten, s. v. a. smerzan ‘t. p.’) šiaip jau gretinamas su lo. mordeo ‘kandu’, nors artimesni lo. v. giminiški vediniai tokį siejimą ne kažin kiek remia. Rodos, artimesnis būtų greta smer-da ‘skaudėti’ egzistuojantis *smel-g ‘t. p.’, kuris yra paliudytas lie. kalboje ir yra pamatuotas *smer-/smel- ‘brennen, schwelen’ (plg. smeuk-a-): lie. smélkia, smélkti ‘schmerzen’ [unpers.] (von einem dumpfen Schmerz) palyginus su lie. smelkti ‘ersticken, qualmen’.
Šaltinis:
Seebold 1970, 439
Antraštė:
smel̃kti
Reikšmė:
crush, crumble
Straipsnelis:
[Aptariami prūsų kalbos žuvų pavadinimai]. Pr. malkis ‘Stint’ (E 579) = ‘smelt’ < *malkīs (M III, 105; T 374). Mažiulis (M III, 105) jį kildina iš *malka- ‘minute’ < veiksmažodinės šaknies *(s)melk-/*(s)milk- ‘to crumble, crush’ > lie. smel̃kti ‘t. p.’, la. smèlkt ‘t. p.’, smal̃ks ‘subtle’ (plg. F 839–40). Semantinė raidą atspindi vok. Stint (žr. Kluge-Seebold 1999, 797). Kitu atveju pr. malkis semantiškai sietinas su lie. mãlė ‘Elritze, Pfrille, Pfelle, Rümpchen, Phoxinus laevis’, la. male ‘Blicke, Weissfisch, Blicca agyroleuca’, r. mol ̕ ‘a little fisch, smelt’ (F 401; t. p. Mažiulis). Arba laikytinas skoliniu iš rytų sl. *malьkь > s. ukr. malьók, br., r. malëk ir kt., reiškiantys ‘little fish recently developed from hard roe; gudgeon; a little perch’ (EESJ XVII, 182–83) < sl. *malъ ‘little, small’ (id., 173–77).
Šaltinis:
Blažek, Čeladín, Běťákova 2004, 116–117

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas