Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
snaudulioti
Straipsnelis:
Slov. snúdinti se = smukati se ‘zuiti, lakstyti, šmirinėti’ artimiausios yra lie. snaudulioti, – snáusti, snaudà, la. snaũda ‘apsnūdimas, lėtumas’ (Fraenkel 852). Galime spėti, kad slov. ir bl. leksemos < ide. *sneu- ‘zuiti, lakstyti, vynioti’ + išplėstukas -d (gal kaš. snukać ‘tempti, ištraukti siūlą’ irgi yra analogiškos struktūros). Dėl ‘zuiti’ > ‘snausti’, plg. mak. клима ‘linguoti galva, linktelėti’ ir č. klímati > *klemati ‘snausti’ (Machek ² 257).
Šaltinis:
Куркина 1979 (1981), 24

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas