Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stiẽbtis
Straipsnelis:
[Šaknys, kurių s- mobile stovi prieš priebalsį, tėra vien struktūriniai šaknų variantai, turėjusių komponentą s po to paties prieb. (pastarasis prieb. gali būti išplėstas):] 2. Šaknis *ts- ‘tiesus, stovįs, tvirtas, ramus, lygus, išdėliotas, sausas, ištiestas, padengtas’: variantas *st- – ide. *stā- ‘stoti, stovėti’, s. i. stāyát ‘slapta’, stāyúh ‘vagis’, stéyam ‘vagystė’, sthágati (sthagáyati) ‘apsiausto, slepia’, sthū́ṇā ‘kolona’, str̥ṇā́ti ‘pabarsto’, sthalati ‘stovi’, gr. στέγω ‘pridengiu, saugau, slepiu’, στιβάς ‘ložė, gultas iš šiadų, lapų, čiužinys’, στύω ‘sutvirtėju, pakylu’, στύλος ‘kolona, ramstis’, στρώννυμι (στορέννυμι) ‘pakloju, grindžiu’, στέλλω ‘rikiuoju (kautynėms), aprūpinu, rengiu, siunčiu’, στήλη ‘kolona’, lo. stīpes ‘balkis, trinka, virbas’, stilus ‘baslys, vamzdis’, sterno ‘patiesiu, uždengiu, grindžiu’, storca ‘nuvytas užklotas’, latus (< *stlatus) ‘platus’, locus (< *stlotus) ‘vieta’, s. ang., v. v. a. stīf ‘tvirtas, sumedėjęs, tiesus’, s. v. a. stein ‘akmuo’, strewen ‘pabarstyti’, stellen ‘nustatyti’, stilli ‘ramus’, s. isl. starr ‘tvirtas’, stāl ‘kupeta’, stolpi ‘sija, stulpai’, lie. stógas, stiẽbtis, steĩgti ‘įkurti’, stū́gti ‘kyšoti, tvirtėti’, stir̃pti ‘paaugti’, stulgỹn ‘aukštyn’, pr. stallit ‘stovėti’, praslavų stogъ, stьblь ‘stiebas’, stěna ‘siena’, stěnь ‘šešėlis’, stygnǫti ‘sustingti’, *prosterti ‘ištiesti’, *storna ‘pusė’, *stergti ‘saugoti’, stьlati ‘tiesti, kloti’, r. дастить ‘uždengti’, ukr. стеля ‘lubos’, стиргати ‘kyšoti’.
Šaltinis:
Мельничук 1984 (1986), 138–139
Antraštė:
stiẽbtis
Reikšmė:
стоять на цыпочках
Straipsnelis:
žr. cipenti
Šaltinis:
Аникин 1997 (1998), 214—218
Antraštė:
stiẽbtis
Reikšmė:
вытягиваться, тянуться вверх
Straipsnelis:
Žr. stiẽpti(s)
Šaltinis:
Лучиц-Федорец 1989, 172

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas