Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sti̇̀ngti
Straipsnelis:
Gr. στάχυς masc. ‘varpa’ […]. Su Ficku bei Frisku galima kildinti iš šaknies *stengh-, reiškiančios ‘būti smailiam, durti’, paliudytos s. isl. stinga ‘durti’, s. ang. stingan, su balsiu o s. v. a. daiktavardis stanga f.. ‘kartis, kuolas’, nulinis vokalizmas – v. v. a. stunge ‘spyglys’. Baltų kalbose lie. stangùs ‘kietas, nelankstus’, stangà f. ‘pastanga’ bei veiksmažodis sti̇̀ngti. Gr. στάχυς, kaip ir v. v. a. stunge, turi nulinį vokalizmą ir t. t.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 1045
Antraštė:
sti̇̀ngti
Straipsnelis:
Lie. sti̇̀ngti, stangùs ir t. t. gimin. alb. shtang, shtȃng ‘stingti, šalti’ ir t. t. Radulescu nesutinka su Pokorno bandymu sieti lie. stangùs su ide. *stengh-, *stegh-, nes tai tik formaliai teisinga etimologija. Autorius palaiko Frenkelio nuomonę priskirti stangùs grupę prie tingùs grupės ir jas kildina ide. *tengh- ‘tempti, traukti’ < ide. *ten- ‘t. p.’. Čia dar priklauso sl. *tęgъkъ, s. sl. otęgučiti ‘apsemti’, r. tugoj ‘tamprus, suspaustas’, s. isl. þungr ‘sunkus’ ir t. t., toch. A tänk-, B tank- ‘trukdyti’. Galima teigti, kad ide. *(s)tengh-, *(s)tn̥ghu̯-, yra *s- variantai, kurie matyti lie., la., alb., drum. (stîng ‘kairysis’) žodžiuose.
Šaltinis:
Rădulescu 1981, 60–61
Antraštė:
stìngti
Reikšmė:
kietėti, darytis nejudriam, nelanksčiam
Straipsnelis:
žr. stangus
Šaltinis:
Vanags 1994, 46-47

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas