Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stangùs
Straipsnelis:
Oset. strong/(æ)stong ‘badas; išbadėjęs, alkanas’. Viename budistiniame sogdų tekste (Peljo rinkinys) randame žodį *ᵃstānk (’st’nk), reiškiantį kažkokios ligos pavadinimą (Benveniste TSP 2₃₅). Antra vertus, žinoma, jog „bado“ ideosemantika neretai susisieja su ‘kančios’, ‘nelaimės’, ‘ligos’ sąvoka, plg. gr. λῑμός ‘badas’ greta λομός ‘mãras’, vok. Hunger ‘badas’ greta lie. kankà ‘kančia, kankinimas’ ir kt. (Buck 332). Todėl nėra kliūčių gretinti oset. stong su sogdų (a)stānk. Ieškodami osetinų-sogdų žodžių reikšme ‘badas; liga’ etimologijos mes priartėjame prie ide. *sten- ‘stenėti’: s. sl. stenati, r. стенать, стонать, lie. stenė́ti id., gr. στείνω, στένω ‘stenėti’, vok. stöhnen. Rekonstruojamą *stānaka- ‘badas; liga; kančia’, galbūt, reikia priskirti prie šiaurės iranėnų arealinių sutapimų su europinių kalbų atitikmenimis. Nors ir galimas, tačiau mažiau patikimas ryšys su lie. stangùs ‘tvirtas, stangrus’, stangà ‘įtempimas; pastanga’; be pradinio s-, s. sl. tǫga, r. туга ‘liūdesys’ (Fraenkel 895–896). Pietinėse iranėnų kalbose ‘badui’ pavadinti vyrauja iranėnų variantas *vrsna- (Hübschmann PSt. 213; Horn. Gr. 202).
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ III, 154
Antraštė:
stangùs
Straipsnelis:
žr. stanga
Šaltinis:
Chantraine DEG, 1045
Antraštė:
stangùs
Reikšmė:
steif, starr; prall, straff
Straipsnelis:
žr. standus
Šaltinis:
Schall 1966, 29–30
Antraštė:
stangùs
Reikšmė:
nelankstus, standus
Straipsnelis:
Lie. stangùs ‘nelankstus, standus’, stangrùs ‘t. p.’ : stengrùs ‘t. p.’, la. steñgrs ‘tvirtas, stiprus; griežtas’, steñgs ‘t. p.’ : lie. stingrùs, stìngrus / stiñgras ‘standus, nelankstus’, la. stiñgrs ‘t. p.’, lie. stingùs ‘linkęs stingti, sustingęs’, la. stings ‘t. p.’. Variantas su a laipsniu izoliuotas; plg. dktv. lie. stangas, stangà ‘pastanga; raumenų susitraukimas’. Variantai su e ir silpnuoju laipsniu motyvuoti lie. sténgia (sténgė, sténgti) ‘galėti, pajėgti; įtempti jėgas ką darant’ : stìngsta (stìngo, stìngti) ‘kietėti, darytis nejudriam, nelanksčiam’, la. stiñgstu (stiñgu, stiñgt) ‘t. p.’. Dėl šaknies vokalizmo izoliacijos seniausiu laikytinas variantas su a laipsniu.
Šaltinis:
Vanags 1994, 46-47

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas