Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stuomuõ
Straipsnelis:
stamen-. Senas deverbatyvas iš veiksmažodžio stati. Susiformavo dar ide. dirvoje – ide. *stam(e/o)n- kamienas atsispindi įvairiose ide. kalbose: s. i. sthā́man- ‘stovėjimo vieta’, gr. στήμων, -ονος ‘audimo metmenys’, lo. stāmen ‘audimo metmenys’, ‘siūlas’, go. tiktai sg. dat. stomin ‘pagrindas, pamatas’, lie. stuomuõ, -meñs ‘figūra, liemuo’, la. stāmenis. stamen- kamieną galima įžiūrėti bžn. slavų veiksmažodyje оустаменити ‘talpinti, daryti’.
Šaltinis:
Бернштейн 1974, 180
Antraštė:
stuomuõ
Straipsnelis:
Gr. στήμων, dor. στᾱ́-, gen. ‑μονος m. ‘vertikali audimo staklių grandinė’ […]. Reikšme ‘grandinė’ gr. στήμων priklauso senajam audimo technikos žodynui ir reikšme atliepia lo. stāmen n.: dėl žodžių su -ων, kurie galėjo būti senieji neutrum, plg. Benveniste, Origines 122 ir toliau, su balsiu –men/-mon. Baltų kalbose dar turime, pvz., lie. stomuõ, gen. -meñs, germ. kalbose go. stomin (dat.) = gr. ὑπόστασις; s. i. sthā́-man n. ‘vieta’ tiksliai atliepia gr. στῆμα n. ‘vyro varpa’ su nuliniu priesagos balsiu. Su šaknies balsiu gr. στώμιξ· δοκὶς ξυλίνη (Hes.), plg. galbūt lie. stuomuõ, o dėl priesagos r. trm. stamik; nulinis vokalizmas žodžiuose στάμνος bei σταμῖνες, žr. šiuos žodžius. Dar plg. Pokorny 1007 ir toliau.
Šaltinis:
Chantraine DEG 4, 1055
Antraštė:
stuomuõ
Straipsnelis:
žr. mintuvas
Šaltinis:
Откупщиков 1972, 121–122
Antraštė:
stuomuõ
Reikšmė:
statue, figure
Straipsnelis:
Produktyvi nazalinė bl. kalbų priesaga *-mōn, gen. sg. *-mĕn- itin būdinga deverbatyvams ir denominatyvams. Kai kuriuose vediniuose ji greičiausiai žymi seną amfikinetinę priesagą *-mōn, gen. sg. *-mn-, pavyzdžiui, lie. stuomuõ ‘statue, figure’ atspindi sulietą darinį *steh₂-mōn, gr. στήμων, taip pat *stoh₂-mo-, r. trm. стамой ‘constant’.
Šaltinis:
Petit 2010, 175–176

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas