Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
Straipsnelis:
Kiparskio (Kiparsky V., Russische historische Gramm., vol. II, 1967, 152) teiginys, kad bžn. sl. *sŭ < *kôm yra perdėm abejotinas. Bžn. sl. *sŭ yra giminiškas su lie. su ‘with’.
Šaltinis:
Mann 1970a, 113
Antraštė:
Straipsnelis:
V. Pisanio, Fs. Galbiati III, 1951, p. 7 iškeltoji *su̯esōr ‘sesuo’ analizė (*su-esōr ‘savo kraujo’) antrojo nario atžvilgiu yra fonetiškai įmanoma, plg. J. Schindler, IF. 72 (1967), p. 274, išn. 44. Pirmojo komponento problematiką Normier, IF. 85, p. 54 t., mėgina spręsti siedamas su lie. ‘zusammen’. […]
Šaltinis:
Oettinger 1986, 125
Antraštė:
su
Straipsnelis:
žr. sūsu
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 157
Antraštė:
su
Reikšmė:
with
Straipsnelis:
Ide. prokalbės prielinksnis / priešdėlis *soN(-) ‘with, concomitant’ prieš balsį išsaugojo savo pirminę formą arba pavirto alomorfu *sō(-) (iš pradžių prieš priebalsį). Vėliau *soN(-) ir *sō(-) tapo nepriklausomi ir iš jų atsirado priešdėlis san- (su variantais są́-, sán-, sám-) < *som-, prielinksnis / priešdėlis su- ‘with’ ir priešdėlis suo- < *sō(-) (pvz., lie. súo-kalbis ‘conspirancy, plot’). S. i. kalboje pastebimi abu variantai, plg. prielinksnį / priešdėlį sám(-) ‘with, together’ ir prieveiksmį *sākám ‘together, with, jointly’, greičiausiai kilusį iš būdvardžio *sāká- (Mayrhofer 1956, 454). Aš siūlyčiau čia įžvelgti etimologinę šaknį *sō- ir priesagą *-k-. Anot Mayrhofer (1956, 434), ryšys tarp s. i. sam / sa- ‘with’ and sa- ‘one’ (pvz., s. i. sakṛ́t ‘once, all at once’) ir semantinis laukas ‘someone; anyone’ ir ‘like’ (pvz., s. i. samáḥ ‘equal, like, the same’) yra paveldėti. Greta minėtinas sl. самъ ‘oneself’, go. sums ‘someone’ ir kt. bei tos pačios šaknies plėtiniai pali sāmam, panjabi sāmam̃ ‘equal, even’ (Mayrhofer 1956, 436; 437, plg. Vasmer 1971, 552).
Šaltinis:
Schmalstieg 2006, 99–100

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas