Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sulava
Reikšmė:
sala
Straipsnelis:
Nemažas pluoštas žodžių variantų su a // u atsiradę dėl ide. skiemeninių , , , > al, am, an, ar // ul, um, un, ur (kar̃kti // kur̃kti, skárti // skùrtiskãris // skùris, karkulỹs // kurkulỹs, skarulỹs // skurulỹs ir t. t.). Taip pat skirtingose šnektose atsiradusios formos…, saluva ‘sala’ BB // (205) sulava N (žodį salà Fraenkelis sieja su salėti, plg. salė́ti, salvė́ti ir sulà, sulė́ti).
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 204–205

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas